ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2566ข่าวงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ

ข้อมูลจำนวนบุคลากรแต่ละปีงบประมาณ แยกตามประเภทบุคลากร
ประเภทบุคลากร ปีงบประมาณ
2566 2565 2564 2563 2562 2561 2560
ข้าราชการ (สายวิชาการ) 40 45 53 56 64 68 72
ข้าราชการ (สายสนับสนุน) 8 8 8 8 8 8 9
พนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินรายได้ (สายวิชาการ) 6 5 3 0 0 0 0
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) 232 223 214 216 210 208 207
พนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินรายได้ (สายสนับสนุน) 2 2 3 2 0 0 0
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) 113 111 109 111 112 109 106
ลูกจ้างประจำ 4 6 8 9 12 14 14
พนักงานราชการ 25 28 28 27 28 27 27
ลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาการ) 40 47 61 67 67 67 68
ลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน) 254 256 260 257 253 261 247
ยอดรวมทั้งสิ้น 724 731 747 753 754 762 750


ข้อมูลจำนวนบุคลากรแยกตามคณะและตำแหน่งทางวิชาการ
คณะ \ ตำแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2565 ยอดรวมของแต่ละหน่วยงานฯ
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
คณะครุศาสตร์ 28 29 2 0 59
คณะวิทยาการจัดการ 20 18 5 0 43
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 13 20 1 0 34
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19 24 4 0 47
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 37 15 4 0 56
คณะพยาบาลศาสตร์ 6 0 0 0 6
มรภ.กพ. แม่สอด 18 15 0 0 33
ยอดรวมทั้งสิ้น 141 121 16 0 278
ข้อมูลจำนวนบุคลากร (สายสนับสนุน) ที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ผอ.กองฯ ยอดรวมของแต่ละหน่วยงานฯ
สำนักงานอธิการบดี 23 1 18 0 2 44
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2 0 4 0 0 6
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 0 4 0 0 11
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 1 0 1 0 0 2
สถาบันวิจัยและพัฒนา 2 0 1 0 0 3
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 0 0 3 0 0 3
มรภ.กพ.แม่สอด 10 0 1 0 0 11
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 0 1 0 0 6
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 0 3 0 0 8
คณะวิทยาการจัดการ 3 0 3 0 0 6
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 0 1 0 0 5
คณะครุศาสตร์ 6 0 6 0 0 12
คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0 0 0 0 0
ยอดรวมทั้งสิ้น 68 1 46 0 2 117

Image

กองกลาง สำนักงานอธิบดี


ปรัชญา

"มีจิตบริการ พัฒนาคน พัฒนางาน และใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า"

วิสัยทัศน์

"กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นให้บริการ พัฒนางาน พัฒนาคน ให้มีคุณภาพ และเป็นหน่วยงานต้นแบบของการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ทั้ง 8 แห่ง ปี 2564"

พันธกิจ

1. พัฒนางานด้านบริการ โดยการบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืน

2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการดำเนินงานตามนโยบายสำนักงานสีเขียวสู่หน่วยงานและชุมชน

4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ มีจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม และ ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่สากล


โทรศัพท์

: 055-706555 ต่อ 1050-1052

โทรสาร

: 055-706518


ภาพกิจกรรมล่าสุด


วารสาร สำนักงานอธิการบดี

ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 1

ประจำเดือน มกราคม 2565

อ่าน
ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

อ่าน
ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 3

ประจำเดือน มีนาคม 2565

อ่าน
ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 4

ประจำเดือน เมษายน 2565

อ่าน
ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 5

ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

อ่านจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 2048854

วันนี้ : 1075 เริ่มตั้งแต่ 12 มี.ค. 2564

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ