ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2566ข่าวงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ

ข้อมูลจำนวนบุคลากรแต่ละปีงบประมาณ แยกตามประเภทบุคลากร
ประเภทบุคลากร ปีงบประมาณ
2566 2565 2564 2563 2562 2561 2560
ข้าราชการ (สายวิชาการ) 40 45 53 56 64 68 72
ข้าราชการ (สายสนับสนุน) 8 8 8 8 8 8 9
พนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินรายได้ (สายวิชาการ) 6 5 3 0 0 0 0
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) 232 223 214 216 210 208 207
พนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินรายได้ (สายสนับสนุน) 2 2 3 2 0 0 0
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) 113 111 109 111 112 109 106
ลูกจ้างประจำ 4 6 8 9 12 14 14
พนักงานราชการ 25 28 28 27 28 27 27
ลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาการ) 40 47 61 67 67 67 68
ลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน) 254 256 260 257 253 261 247
ยอดรวมทั้งสิ้น 724 731 747 753 754 762 750


ข้อมูลจำนวนบุคลากรแยกตามคณะและตำแหน่งทางวิชาการ
คณะ \ ตำแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2565 ยอดรวมของแต่ละหน่วยงานฯ
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
คณะครุศาสตร์ 28 29 2 0 59
คณะวิทยาการจัดการ 20 18 5 0 43
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 13 20 1 0 34
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19 24 4 0 47
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 37 15 4 0 56
คณะพยาบาลศาสตร์ 6 0 0 0 6
มรภ.กพ. แม่สอด 18 15 0 0 33
ยอดรวมทั้งสิ้น 141 121 16 0 278
ข้อมูลจำนวนบุคลากร (สายสนับสนุน) ที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ผอ.กองฯ ยอดรวมของแต่ละหน่วยงานฯ
สำนักงานอธิการบดี 20 0 19 0 2 41
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 5 0 4 0 0 9
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 0 4 0 0 9
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 1 0 1 0 0 2
สถาบันวิจัยและพัฒนา 4 0 1 0 0 5
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 0 0 3 0 0 3
มรภ.กพ.แม่สอด 10 0 1 0 0 11
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 0 1 0 0 6
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 0 3 0 0 8
คณะวิทยาการจัดการ 3 0 3 0 0 6
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 0 3 0 0 5
คณะครุศาสตร์ 7 0 5 0 0 12
คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0 0 0 0 0
ยอดรวมทั้งสิ้น 67 0 48 0 2 117

ปฏิทินโครงการ / กิจกรรม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2567ลำดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

1.

โครงการอบรมการจัดทำวิเคราะห์ค่างานสำหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2566)

งานบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการ

2.

กิจกรรมการประกวดสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2566)
2 กิจกรรม

งานสื่อสารองค์กร

3.

กิจกรรม Kpru To School

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2566)

15 โรงเรียน

งานสื่อสารองค์กร

4.

กิจกรรมการอบรมอนุรักษ์แหล่งน้ำ

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2566)

งานอาคารสถานที่

5.

กิจกรรมกำจัดวัชพืชน้ำ

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2566)

งานอาคารสถานที่

6.

กิจกรรม SDGs สัญจร

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2566)

งานบริหารทั่วไป(งานSDGs)

7.

กิจกรรม Kpru To School

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2567)

5 โรงเรียน

งานสื่อสารองค์กร

8.

กิจกรรมการประกวดสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2567)

1 กิจกรรม

งานสื่อสารองค์กร

9.

โครงการอบรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2567)

งานบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการ

10.

อบรมจรรยาบรรณวิชาชีพ สำหรับคณาจารย์และบุคลากร

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2567)

งานบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการ

11.

การประเมินตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพและยกย่องเชิดชูเกียรติคณาจารย์และบุคลากร

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2567)

งานบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการ

12.

โครงการการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้การจัดการขยะ
และการสร้างระบบกลไกการจัดการขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัย

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2567)

งานอาคารสถานที่/
ทุกงานในกองกลาง

13.

โครงการรณรงค์การจัดการพลังงาน

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2567)

งานอนุรักษ์พลังงาน

14.

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2567)

งานบริหารทั่วไป/
ทุกงานในกองกลาง

15.

กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2567)
1 กิจกรรม

งานบริหารทั่วไปและงานบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการ

16.

กิจกรรมการจัดการความรู้ระดับหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2567)

งานพัสดุและงานอำนวยการ

17.

โครงการอบรม ประชุม สัมมนา บุคลากรสายสำนักงาน

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2567)
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2567)

งานบริหารทั่วไป/
ทุกงานในกองกลาง

18.

ศึกษาดูงานระบบคุณธรรม จริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาตน

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2567)

งานบริหารทั่วไป

19.

กิจกรรมแปลงสาธิตเรือนผักรั้ว ครัวพอเพียง

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2567)

งานบริหารทั่วไป

20.

โครงการพัฒนาบุคลากรสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2567)
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2567)

งานบริหารทั่วไป(งานสภาคณาจารย์และข้าราชการ)

21.

กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยของพนักงานขับรถ

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2567)

งานยานพาหนะ

22.

กิจกรรมเสวนา SDGs ครั้งที่ 1

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2567)

งานบริหารทั่วไป(งานSDGs)

23.

กิจกรรมการแข่งขัน SDGs ครั้งที่ 1

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2567)

งานบริหารทั่วไป(งานSDGs)

24.

กิจกรรมศึกษาดูงานการบริหารจัดการและกลยุทธ์

การจัดการสื่อสาร

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2567)

งานสื่อสารองค์กร

25.

กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2567)

1 กิจกรรม

งานบริหารทั่วไปและงานบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการ

26.

กิจกรรม KPRU GREEN (มหาวิทยาลัยสีเขียว การจัดการพลังงานและทรัพยากร)

 

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2567)

งานบริหารทั่วไป
งานอาคารสถานที่
งานอนุรักษ์พลังงาน/
ทุกงานในกองกลาง

27.

กิจกรรมกำจัดวัชพืชน้ำ

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2567)

งานอาคารสถานที่

28.

การประกวดคูคลอง 

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2567)

งานอาคารสถานที่

29.

โครงการอบรม ประชุม สัมมนา บุคลากรสายภาคสนาม

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2567)

งานบริหารทั่วไป

30.

กิจกรรมการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัย

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2567)

งานอาคารสถานที่

31.

กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนราชภัฏ 38 แห่ง

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2567)

งานบริหารทั่วไป(งานSDGs)

33.

กิจกรรมการแข่งขัน SDGs ครั้งที่ 2

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2567)

งานบริหารทั่วไป(งานSDGs)

33.

กิจกรรมการนำเสนอผลงานนวัตกรรมสำหรับบุคลากร
สายสนับสนุน

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2567)

งานบริหารทั่วไป

34.

โครงการเข้าพรรษา (แห่เทียนจำนำพรรษา)

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2567)

งานอาคารสถานที่

35.

กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหน่วยงานราชการ

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2567)

งานบริหารทั่วไป(งานSDGs)

36.

กิจกรรมเสวนา SDGs ครั้งที่ 2

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2567)

งานบริหารทั่วไป(งานSDGs)


Image

กองกลาง สำนักงานอธิบดี


ปรัชญา

"มีจิตบริการ พัฒนาคน พัฒนางาน และใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า"

วิสัยทัศน์

"กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นให้บริการ พัฒนางาน พัฒนาคน ให้มีคุณภาพ และเป็นหน่วยงานต้นแบบของการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ทั้ง 8 แห่ง ปี 2564"

พันธกิจ

1. พัฒนางานด้านบริการ โดยการบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืน

2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการดำเนินงานตามนโยบายสำนักงานสีเขียวสู่หน่วยงานและชุมชน

4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ มีจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม และ ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่สากล


โทรศัพท์

: 055-706555 ต่อ 1050-1052

โทรสาร

: 055-706518


ภาพกิจกรรมล่าสุด
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 2135135

วันนี้ : 681 เริ่มตั้งแต่ 12 มี.ค. 2564

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ