ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ
ข้อมูลจำนวนบุคลากรแต่ละปีงบประมาณ แยกตามประเภทบุคลากร
ประเภทบุคลากร ปีงบประมาณ
2567 2566 2565 2564 2563 2562 2561 2560
ข้าราชการ (สายวิชาการ) 0 40 45 53 56 64 68 72
ข้าราชการ (สายสนับสนุน) 0 8 8 8 8 8 8 9
พนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินรายได้ (สายวิชาการ) 0 6 5 3 0 0 0 0
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) 0 232 223 214 216 210 208 207
พนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินรายได้ (สายสนับสนุน) 0 2 2 3 2 0 0 0
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) 0 113 111 109 111 112 109 106
ลูกจ้างประจำ 0 4 6 8 9 12 14 14
พนักงานราชการ 0 25 28 28 27 28 27 27
ลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาการ) 0 40 47 61 67 67 67 68
ลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน) 0 254 256 260 257 253 261 247
ยอดรวมทั้งสิ้น 0 724 731 747 753 754 762 750


ข้อมูลจำนวนบุคลากรแยกตามคณะและตำแหน่งทางวิชาการ
คณะ \ ตำแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2565 ยอดรวมของแต่ละหน่วยงานฯ
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
คณะครุศาสตร์ 28 29 2 0 59
คณะวิทยาการจัดการ 20 18 5 0 43
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 13 20 1 0 34
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19 24 4 0 47
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 37 15 4 0 56
คณะพยาบาลศาสตร์ 6 0 0 0 6
มรภ.กพ. แม่สอด 18 15 0 0 33
ยอดรวมทั้งสิ้น 141 121 16 0 278
ข้อมูลจำนวนบุคลากร (สายสนับสนุน) ที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ผอ.กองฯ ยอดรวมของแต่ละหน่วยงานฯ
สำนักงานอธิการบดี 20 0 19 0 2 41
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 4 0 5 0 0 9
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 0 5 0 0 9
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 1 0 1 0 0 2
สถาบันวิจัยและพัฒนา 4 0 1 0 0 5
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 0 0 3 0 0 3
มรภ.กพ.แม่สอด 10 0 1 0 0 11
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 0 1 0 0 6
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 0 3 0 0 8
คณะวิทยาการจัดการ 3 0 3 0 0 6
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 3 0 0 3
คณะครุศาสตร์ 7 0 5 0 0 12
คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0 0 0 0 0
ยอดรวมทั้งสิ้น 63 0 50 0 2 115

ปฏิทินโครงการ / กิจกรรม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2567Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image

Image

กองกลาง สำนักงานอธิบดี


ปรัชญา

"มีจิตบริการ พัฒนาคน พัฒนางาน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า "

วิสัยทัศน์

"กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นศูนย์กลางการให้บริการและบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เป็นหน่วยงานต้นแบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม "

พันธกิจ

1. พัฒนางานด้านบริการ การบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล ยกระดับสู่มาตรฐานการให้บริการประชาชน ศูนย์ราชการ สะดวก (GECC)

2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเพื่อให้มีศักยภาพสูงขึ้น (Fast Track)

3. เป็นต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการด้าน สิ่งแวดล้อม โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ภายในมหาวิทยาลัย และยกระดับการบริหารจัดการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

4. ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม และจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม

5. พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ


โทรศัพท์

: 055-706555 ต่อ 1050-1052

โทรสาร

: 055-706518


ภาพกิจกรรมล่าสุด


E-books ขั้นตอนการให้บริการ กองกลาง

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 2834852

วันนี้ : 458 เริ่มตั้งแต่ 12 มี.ค. 2564

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ