ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ
ข้อมูลจำนวนบุคลากรแต่ละปีงบประมาณ แยกตามประเภทบุคลากร
ประเภทบุคลากร ปีงบประมาณ
2567 2566 2565 2564 2563 2562 2561 2560
ข้าราชการ (สายวิชาการ) 37 40 45 53 56 64 68 72
ข้าราชการ (สายสนับสนุน) 6 8 8 8 8 8 8 9
พนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินรายได้ (สายวิชาการ) 11 6 5 3 0 0 0 0
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) 228 232 223 214 216 210 208 207
พนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินรายได้ (สายสนับสนุน) 2 2 2 3 2 0 0 0
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) 114 113 111 109 111 112 109 106
ลูกจ้างประจำ 3 4 6 8 9 12 14 14
พนักงานราชการ 27 25 28 28 27 28 27 27
ลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาการ) 39 40 47 61 67 67 67 68
ลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน) 258 254 256 260 257 253 261 247
ยอดรวมทั้งสิ้น 725 724 731 747 753 754 762 750


ข้อมูลจำนวนบุคลากรแยกตามคณะและตำแหน่งทางวิชาการ
คณะ \ ตำแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2565 ยอดรวมของแต่ละหน่วยงานฯ
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
คณะครุศาสตร์ 28 29 2 0 59
คณะวิทยาการจัดการ 20 18 5 0 43
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 13 20 1 0 34
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19 24 4 0 47
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 37 15 4 0 56
คณะพยาบาลศาสตร์ 6 0 0 0 6
มรภ.กพ. แม่สอด 18 15 0 0 33
ยอดรวมทั้งสิ้น 141 121 16 0 278
ข้อมูลจำนวนบุคลากร (สายสนับสนุน) ที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ผอ.กองฯ ยอดรวมของแต่ละหน่วยงานฯ
สำนักงานอธิการบดี 20 0 19 0 2 41
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 4 0 5 0 0 9
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 0 5 0 0 9
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 1 0 1 0 0 2
สถาบันวิจัยและพัฒนา 4 0 1 0 0 5
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 0 0 3 0 0 3
มรภ.กพ.แม่สอด 10 0 1 0 0 11
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 0 1 0 0 6
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 0 3 0 0 8
คณะวิทยาการจัดการ 3 0 3 0 0 6
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 3 0 0 3
คณะครุศาสตร์ 7 0 5 0 0 12
คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0 0 0 0 0
ยอดรวมทั้งสิ้น 63 0 50 0 2 115

ปฏิทินโครงการ / กิจกรรม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2567Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image

Image

กองกลาง สำนักงานอธิบดี


ปรัชญา

"มีจิตบริการ พัฒนาคน พัฒนางาน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า "

วิสัยทัศน์

"กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นศูนย์กลางการให้บริการและบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เป็นหน่วยงานต้นแบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม "

พันธกิจ

1. พัฒนางานด้านบริการ การบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล ยกระดับสู่มาตรฐานการให้บริการประชาชน ศูนย์ราชการ สะดวก (GECC)

2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเพื่อให้มีศักยภาพสูงขึ้น (Fast Track)

3. เป็นต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการด้าน สิ่งแวดล้อม โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ภายในมหาวิทยาลัย และยกระดับการบริหารจัดการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

4. ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม และจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม

5. พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ


โทรศัพท์

: 055-706555 ต่อ 1050-1052

โทรสาร

: 055-706518


จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 2949775

วันนี้ : 323 เริ่มตั้งแต่ 12 มี.ค. 2564

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ