งานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายใน กองกลาง สำนักงานอธิการบดีภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ คือ ด้านการปฏิบัติการปฏิบัติงานด้านสารบรรณงานบุคคลงานจัดระบบงานงานการเงินและพัสดุ ศึกษารวบรวมข้อมูล สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงาน ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร จัดเตรียมการประชุม ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ด้านการวางแผน ดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมหรือผู้ลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการด้านการประสานงาน ประสานัการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านการบริการตอบปัญหา ชี้แจง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ


...
ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด

ผู้อำนวยกำรกองกลำง

...
นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด

หัวหน้างาน

...
นายธนกฤต ภูโอบ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ