งานบริหารงานทั่วไปและสื่อสารองค์กรงานบริหารงานทั่วไป


Card image cap
นางสาวอุทุมพรสอนบุญเกิด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

ภาระงาน
Card image cap
นางสาวกัญญารัตน์ คำมี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ภาระงาน
Card image cap
นางสาวพนิดา อินทร์ลับ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ภาระงาน
Card image cap
นายธนกฤต ภูโอบ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ภาระงาน
Card image cap
นางสาวรัตติญาภรณ์ รอดตะเภา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ภาระงาน
Card image cap
นางสาวปาลิตา บุญทะโกสุม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ภาระงาน


งานสื่อสารองค์กร


Card image cap
นางวรรณภา สุวรรณพงษ์

นักประชาสัมพันธ์

ภาระงาน
Card image cap
นายวุฒิชัย ตรุษลักษณ์

นักประชาสัมพันธ์

ภาระงาน
Card image cap
นางสาวเพชรลัดดา โพธิ์สิงห์

นักประชาสัมพันธ์

ภาระงาน
Card image cap
นายสมศักดิ์ พูนใจสม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ภาระงาน
Card image cap
นางสาวศิริลักษณ์ เปลี่ยนแสง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ภาระงาน


งานยานพาหนะ


Card image cap
นายอภิชาติ โตยิ่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ภาระงาน
Card image cap
นายชวนเจริญ ดาราน้อย

พนักงานขับรถยนต์

ภาระงาน
Card image cap
นายชัยพร กุลฉิม

พนักงานขับรถยนต์

ภาระงาน
Card image cap
นายชูเกียรติ แสงจันทร์

พนักงานขับรถยนต์

ภาระงาน
Card image cap
นายณัฐเดช แสงจันทร์

พนักงานขับรถยนต์

ภาระงาน
Card image cap
นายนิพล ชัยชุ่ม

พนักงานขับรถยนต์

ภาระงาน
Card image cap
นายบัณฑิต พรมร้าย

พนักงานขับรถยนต์

ภาระงาน
Card image cap
นายศรราม เด็ดเดี่ยว

พนักงานขับรถยนต์

ภาระงาน
Card image cap
นายสัมพันธ์ ชัยชุ่ม

พนักงานขับรถยนต์

ภาระงาน

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ