ดาวน์โหลด (คู่มือปฎิบัติงาน)


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ชื่อไฟล์ ลิ้งค์ดาวน์โหลด
คู่มือการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียวGreen Office Download
คู่มือปฎิบัติงานหลักการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ Download
คู่มือปฎิบัติงานหลักการจัดทำสัญญาและตรวจร่างสัญญา Download
คู่มือปฎิบัติงานการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายในระบบการตัดเงินเดือน Download
คู่มือการจัดทำหนังสือราชการด้วยระบบฯ Download
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการ รายงานการเดินทางไปราชการ ของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) Download
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์จากเศษใบไม้แห้ง ภายใต้โครงการ การจัดการขยะมูลฝอยและวัสดุรีไซเคิล อาคารเรียนรวมและอำนวยการ Downloadประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ชื่อไฟล์ ลิ้งค์ดาวน์โหลด
บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ) Download
ระบบการจัดการพลังงาน สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Download
การรับ-ส่งเงินรายได้ค่ารับรองและอื่นๆ ของนักศึกษา Download
การบ่มเพาะผู้ประกอบการ Download
ขั้นตอนการเบิกเงินทุนสนับสนุนการศึกษาสาหรับบุคลากร Download
กระบวนการเบิกจ่ายเงินกิจกรรมนักศึกษาจากองค์การบริหารนักศึกษา Download
งานด้านควบคุมงานก่อสร้าง Download
กระบวนการ “การดำเนินงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาพม่า” ของ ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา Download
กระบวนการดำเนินงาน วารสาร “สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” Download
การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร Download
การเบิกค่าสอนของคณะวิทยาการจัดการ Download
หลักปฏิบัติในการใช้รถราชการ Download
การถอนคืนค้ำหลักประกันสัญญา Download
การลงทะเบียนในระบบ e-GP สำหรับหน่วยงานภาครัฐ Download
การบันทึกการส่งมอบและตรวจรับผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) Download
การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด Download
คู่มือปฏิบัติงานหลัก-ระบบการจัดการพลังงานสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร-2563 Download
คู่มือปฏิบัติงานหลักแก้ไขล่าสุด Download
คู่มือเบิกทุนสนับสนุนการศึกษา Download
คู่มือการปฏิบัติงานด้านควบคุมงานก่อสร้าง-ฉบับปรับปรุงครั้งที่-1 Download
คู่มือการเขียนข่าวและจัดทำภาพข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์-2563 Download
คู่มือฝ่ายยาน-ฉบับปรับปรุง-ครั้งที่-1 Downloadชื่อไฟล์ ลิงค์
670 การขอตำแหน่งทางวิชาการ ของงานเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ Download
671 งานสรรหาและการแต่งตั้งการคัดเลือกพนักงานราชการ Download
947 คู่มือการจัดทำรายงานการจัดการพลังงานประจำปี Download
948 คู่มือปฏิบัติงานหลัก ระบบการจัดการพลังงานสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Download

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ