kpru

ระบบขอออกหนังสือราชการ

ขอหนังสือรับรองเงินเดือนและวันเริ่มปฏิบัติราชการ


เนื่องด้วยข้าพเจ้า

ติ๊กเพื่อเลือก *สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ( หนังสือรับรองเงินเดือน เลือกให้อัตโนมัติค่ะ )

หนังสือราชการฉบับนี้ข้าพเจ้าต้องการในไปใช้เพื่อ