SAR ประจำปีการศึกษา 2559

 • กระบวนการพัฒนาแผน (0)
 • ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงาน (0)
 • บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา (1)
 • การบริการวิชาการแก่สังคม (0)
 • การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ (0)
 • ระบบบริหารความเสี่ยง (1)
 • ระบบบริหารงานคุณภาพ (0)
 • ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน (1)
 • ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (0)
 • ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (0)
 • ระบบพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (0)

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ