ผู้เข้าชมทั้งหมด : 3516 คน  
 
 
       ประจำปีการศึกษา 2564
                 องค์ความรู้การเขียนวิเคราะห์ค่างาน
                    1.สรุปโครงการจัดการความรู้ ทักษะการจัดสถานที่ แบบมืออาชีพ สำหรับการประชุม สัมมนา และพิธีการต่างๆ
 
       ประจำปีการศึกษา 2563
                 องค์ความรู้การเขียนวิเคราะห์ค่างาน
                    1.แบบสรุปองค์ความรู้
                    2.สรุปโครงการจัดการความรู้ การเตรียมความพร้อมสำหรับการเขียนสมรรถนะหลักเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้นและติดตามการเขียนวิเคราะห์ค่างานให้กับบุคลากรสายสนับสนุนของสำนักงานอธิการบดี
 
       ประจำปีการศึกษา 2562
                 องค์ความรู้การเขียนวิเคราะห์ค่างาน
                    1.แผนการจัดการความรู้
                    2.สรุปผลกิจกรรม การวิเคราะห์ค่างานสู่เส้นทางความก้าวหน้าด้วยกระบวนการจัดการความรู้
                    3.คู่มือการเขียนวิเคราะห์ค่างานเทคนิคการวิเคราะห์ค่างานจากเพื่อนถึงเพื่อน ฉบับปรับปรุง
 
 
       ประจำปีการศึกษา 2561
                 องค์ความรู้การเขียนวิเคราะห์ค่างาน
                    1.แผนการจัดการความรู้
                    2.สรุปโครงการการจัดการความรู้การวิเคราะห์ค่างานเส้นทางความก้าวหน้า
                         สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุงานตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป
                    3.แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการจัดการความรู้การเขียนวิเคราะห์ค่างาน
                         สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุงานตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป
                    4.แผ่นพับสรุปองค์ความรู้
 
 
       ประจำปีการศึกษา 2560
                 องค์ความรูู้ โครงร่างงานวิจัยจากงานประจำ
                    1.การพัฒนาการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ
                    2.ศึกษาความต้องการการจัดการงานสารบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
                    3.การพัฒนาสารสนเทศเพื่อการจำแนกประเภทพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
                    4.การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างกรณีซ่อมยานพาหนะของงานยานพาหนะกองกลาง-สำนักงานอธิการบดี
                    5.การพัฒนาจดหมายข่าวพัสดุ-เพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุและผู้เกี่ยวข้อง
                    6.กระบวนการการจัดการขยะสำหรับสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
                    7.ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณบำรุงการศึกษา
 
                 แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของการจัดการความรู้ เรื่องการพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ (R2R)
                    แนวปฏิบัติที่ดีของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
                   
 
       ประจำปีการศึกษา 2559
 
         คู่มือการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการให้บริการเบื้องต้น
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
         องค์ความรู้
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
                 บุคลากรสายสำนักงาน การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการให้บริการ
                                - นางชมภัค จารุฑีฆัมพร  
                                - นางปวีณณัฐ์ คงสมนาม
                                - นางสาวเกศกนก ไทยแท้
                                - นางรัชนีวรรณ หลิมมงคล
 
                 บุคลากรสายภาคสนาม การทำเกษตรอินทรีย์
                 บุคลากรสายภาคสนาม การปลูกพืชผักสวนครัว รั้วกินได้
                 บุคลากรสายภาคสนาม การคัดแยกขยะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        ยกย่องชมเชยบุคลากร
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
       ประจำปีการศึกษา 2557   
 
         คู่มือการเขียนแบบรายงานการบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
         องค์ความรู้เรื่องการเขียนแบบรายงานการบริหารความเสี่ยง และการวางระบบควบคุมภายใน สำนักงานอธิการบดี
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
         ยกย่องชมเชยบุคลากร
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
       ประจำปีการศึกษา 2556    
   
         เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
         คู่มือการเขียนหนังสือราชการ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
         องค์ความรู้เรื่องการเขียนหนังสือราชการและหนังโต้ตอบ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
         ยกย่องชมเชยบุคลากร
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
       ประจำปีการศึกษา 2555                                                             
 
     
        การเผยแพร่ความรู้
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        องค์ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ความต้องการเชิงยุทธศาสตร์
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        องค์ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ SWOT
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        สรุปผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การวิพากษ์ (ร่าง) แผนกลยุทธ์
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        การนำแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        ยกย่องชมเชยบุคลากร
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
       ประจำปีการศึกษา 2554
กองกลาง
       คู่มือการใช้งาน การดูรายงาน การใช้จ่ายงบประมาณ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        คู่มือปฏิบัติงานควบคุมและจำหน่ายพัสดุ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        ระเบียบและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        บุคลากรดีเด่นที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและงบประมาณ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการจัดความรู้ รอบ 6 เดือน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการจัดความรู้ รอบ 12 เดือน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กองพัฒนานักศึกษา
        คู่มือและขั้นตอนการให้บริการ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        แผนการจัดการความรู้
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        รายงานการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 1 ปี 4 ปี
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการจัดความรู้ รอบ 6 เดือน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการจัดความรู้ รอบ 12 เดือน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        สรุปผลการให้บริการนักศึกษา
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        สรุปผลสัมฤทธิ์ตามแผนการจัดความรู้ ปี 2554
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        ประจำปีการศึกษา 2553
 

        คู่มือการใช้งาน การดูรายงาน การใช้จ่ายงบประมาณ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
        คู่มือปฏิบัติงานควบคุมและจำหน่ายพัสดุ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน จัดการทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2554
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        ระเบียบและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ รอบ 6 เดือน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        สรุปผลสัมฤทธิ์ตามแผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2553
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        บุคลากรดีเด่นที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและงบประมาณ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        ประจำปีการศึกษา 2552
 

        PMQA คืออะไร
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        การศึกษา ติดตาม และประเมินผลการบังคับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        การศึกษา ติดตาม และประเมินผลการบังคับ พ(1)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        บทบาทและความสำคัญของการวิจัยสถาบันฯ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        สรุป CHANGE
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


.


   
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Copyright @ 2015 by Genaral Affairs
Kamphaeng Phet Rajabhat University all right reserved.