ดาวน์โหลด (แผน,ระเบียบ,คำสั่ง,โครงการ ภายในกองกลาง สำนักงานอธิการบดี) 61 รายการ


ชื่อไฟล์ ลิ้งค์ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
[ระเบียบฯ]การจ่ายเงินรายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬาของนักศึกษา Download 281
[ระเบียบฯ]หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิยรายได้เพื่อจัดกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษา Download 315
[ระเบียบฯ]การกำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย Download 286
[ระเบียบฯ]การจ่ายเงินค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ (ฉบับที่2) Download 409
[ระเบียบฯ]การจ่ายเงินค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2549 Download 453
[ระเบียบฯ]การจ่ายเงินนอกงบประมาณเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2557 Download 405
[ระเบียบฯ]การจ่ายเงินนอกงบประมาณเป็นรางวัลในการผลิตผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ Download 451
[ระเบียบฯ]การใช้เงินนอกงบประมาณ เช่ารถยนต์ของเอกชนเพื่อใช้ในราชการ Download 516
[ระเบียบฯ]การรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษาระดับมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ Download 617
[ระเบียบฯ]การรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษาระดับมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ (ฉบับที่2) Download 516
[ระเบียบฯ]การรับจ่ายเงินในการจัดสอบ (ภาค ก) , (ภาค ข) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Download 382
[ระเบียบฯ]ค่าตอบแทนการสอน และค่าดำเนินการในการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต Download 465
[ระเบียบฯ]ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินผลงานและการแข่งขันในกิจกรรมทางวิชาการ พ.ศ.2557 Download 451
[คำสั่ง]จ้างอาจารย์รายชั่วโมง Download 269
[คำสั่ง]จ้างอาจารย์รายชั่วโมง 2 Download 233