สายตรงถึงผู้อำนวยการ


ระบบสายตรงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) รับข้อเสนอความคิดเห็นในการพัฒนา ปรับปรุงมหาวิทยาลัยฯ
2) รับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสาธารณชน เช่น การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน การจัดซื้อจัดจ้าง ความไม่เป็นธรรมในการให้บริการ การรับสินบน ความไม่โปร่งใสต่อการดำเนินการภายในองค์กร เป็นต้น ทั้งนี้ การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภายในหน่วยงาน ถือเป็นความลับทางราชการ มหาวิทยาลัยและผู้รับผิดชอบ จะปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหาย ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง


รอดำเนินการ


เรื่อง : สอบทางวินัยอาจารย์

รายละเอียด :

สวัสดีค่ะท่านอาจารย์ ดิฉันมีเรื่องอยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยดำเนินการตรวจสอบอาจารย์ท่านหนึ่งในคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพรชวิทยาเขตแม่สอด เนื่องจากมีนักศึกษา59จำนวนมากที่ไม่สามารถจบการศึกษาได้ เพราะอาจารย์ประจำวิชา 35646905(A) การวิจัยด้านการจัดการ ผศ.ดร วาสนา จรูญศรีโชติกำจร มิได้ตระหนักถึงผลกระทบที่ท่านได้ทำการละเลยนักศึกษา และท่านอาจารย์ได้ดึงเวลามา2ปีแล้ว และดิฉันได้ส่งเล่มวิจัยให้แก่อาจารย์และได้เกรดมาเเล้ว ขณะนี้กำลังดำเนินการยื่นขอฝึกงาน แต่ท่านอาจารย์ไม่อนุมัติ เมินเฉยต่ออนาคตของดิฉัน และทำให้การจบการศึกษาของดิฉันเสียเวลาไปอีก1ปี จึงใคร่ขอให้ท่านอาจาย์ ช่วยกรุณาสอบทางวินัยอาจารย์ท่านดังกล่าวค่ะ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

2021-11-14 20:55:58

เรื่อง : สอบวินัยอาจารย์

รายละเอียด :

สวัสดีค่ะท่านอาจารย์ดิฉันมีเรื่องอยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยดำเนินการตรวจสอบอาจารย์ท่านหนึ่งในคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพรชวิทยาเขตแม่สอด เนื่องจากมีนักศึกษา59จำนวนมากที่ไม่สามารถจบการศึกษาได้ เพราะอาจารย์ประจำวิชา 35646905(A) การวิจัยด้านการจัดการ ผศ.ดร วาสนา จรูญศรีโชติกำจร มิได้ตระหนักถึงผลกระทบที่ท่านได้ทำการละเลยนักศึกษา และท่านอาจารย์ได้ดึงเวลามา2ปีแล้ว และดิฉันได้ส่งเล่มวิจัยให้แก่อาจารย์และได้เกรดมาเเล้ว ขณะนี้กำลังดำเนินการยื่นขอฝึกงาน แต่ท่านอาจารย์ไม่อนุมัติ เมินเฉยต่ออนาคตของดิฉัน และทำให้การจบการศึกษาของดิฉันเสียเวลาไปอีก1ปี จึงใคร่ขอให้ท่านอาจาย์ช่วยกรุณาสอบทางวินัยอาจารย์ท่านดังกล่าวค่ะ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

2021-11-14 20:50:11