ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการเข้ารับการจัดอันดับ THE Impact Ranking 2024

Template ผลงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้



ข่าวงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ





งานอำนวยการ

"ขอหนังสือรับรองกู้เงินกับธนาคารโครงการสินเชื่อสวัสดิการ"

*เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะจัดส่งหนังสือให้ทางระบบ E-Office ค่ะ





งานบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการ

"ขอหนังสือรับรองเงินเดือนและวันเริ่มปฏิบัติราชการ"

*เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะจัดส่งหนังสือให้ทางระบบ E-Office ค่ะ






Responsive image

Responsive image

ปฏิทินโครงการ / กิจกรรม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2567



Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image





Image

กองกลาง สำนักงานอธิบดี


ปรัชญา

"มีจิตบริการ พัฒนาคน พัฒนางาน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า "

วิสัยทัศน์

"กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นศูนย์กลางการให้บริการและบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เป็นหน่วยงานต้นแบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม "

พันธกิจ

1. พัฒนางานด้านบริการ การบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล ยกระดับสู่มาตรฐานการให้บริการประชาชน ศูนย์ราชการ สะดวก (GECC)

2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเพื่อให้มีศักยภาพสูงขึ้น (Fast Track)

3. เป็นต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการด้าน สิ่งแวดล้อม โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ภายในมหาวิทยาลัย และยกระดับการบริหารจัดการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

4. ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม และจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม

5. พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ


โทรศัพท์

: 055-706555 ต่อ 1050-1052

โทรสาร

: 055-706518










จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 3897550

วันนี้ : 3599 เริ่มตั้งแต่ 12 มี.ค. 2564

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ