แจ้ง กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี 2563

       กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มีความประสงค์จะจัดโครงการสุขภาพ ประจำปี 2563 ให้กับคณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยกำหนดวันเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จังหวัดลำปาง 
       หากท่านใดที่มีความประสงค์จะเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีดังกล่าว ขอให้หน่วยงานของท่าน รวบรวมรายชื่อส่งมายังกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ