แจ้ง กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ครั้งที่ 2

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดโครงการสุขภาพ ประจำปี 2562 ครั้งที่ ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 05.00 ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง โดยผู้ประสงค์เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี สามารถส่งชื่อได้ที่หน่วยงานของท่าน ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2562