ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การเสริมสร้างวัธรรม ทัศรคติ ค่านิยม ความซื้อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตขององค์กร

มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการอบรมเรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตขององค์กร ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ