การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2558 ในระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)   

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ