ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2558

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2558 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานอธิการบดี ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ = 3.846 ระดับมาก  ตามเอกสารผลการประเมินที่แนบมาพร้อมนี้

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ