ขอเชิญข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ สายสนับสนุนทุกท่าน เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการวิพากษ์คู่มือปฏิบัติงานหลักและการวิเคราะห์ ค่างานระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ” [18-08-2558]

ด้วย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มีความประสงค์จะจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการวิพากษ์คู่มือปฏิบัติงานหลักและการวิเคราะห์ค่างานระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ” ให้กับข้าราชการพลเรือนสายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และพนักงานราชการ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากที่ผ่านมา ในระหว่างวันที่24-25 สิงหาคม2558 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2อาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และพนักงานราชการ ได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และประเมินค่างานระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ และนำผลงานคู่มือปฏิบัติงานหลักที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้วมาวิพากษ์ และพัฒนาต่อยอดเพื่อนำไปปฏิบัติวิเคราะห์และประเมินค่างานในการกำหนดระดับตำแหน่งชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษต่อไป

2. เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และพนักงานราชการที่เข้าร่วมโครงการสามารถวิเคราะห์ค่างานและประเมินค่างานตามองค์ประกอบหลัก ๔ องค์ประกอบ เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน 

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ