ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2558 ครั้งที่ 2

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี # มีความประสงค์จะจัดโครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2  ให้กับคณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยกำหนดวันเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2558 ในวันที่ 17 มิถุนายน  2558  ณ ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคมะเร็งลำปาง จังหวัดลำปาง จึงแจ้งให้คณาจารย์ ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทราบ หากท่านใดที่มีความประสงค์จะเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีดังกล่าว ขอให้หน่วยงานของท่านรวบรวมรายชื่อส่งมายังกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 (พนักงานมหาวิทยาลัย สามารถเรียกเก็บจากหน่วยงานต้นสังกัดได้)

# ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการตรวจสุขภาพและการเตรียมตัวก่อนการเข้ารับการตรวจสุขภาพ ได้ที่  ::  http://www.lpch.go.th/lpch/index.php?opt=detail&id=142 [เว็บไซด์ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคมะเร็งลำปาง จังหวัดลำปาง]

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ