ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2558

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี # มีความประสงค์จะจัดโครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2558 ให้กับคณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยกำหนดวันเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2558 ในวันที่ 20 เมษายน 2558 ณ ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคมะเร็งลำปาง จังหวัดลำปาง จึงแจ้งให้คณาจารย์ ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทราบ หากท่านใดที่มีความประสงค์จะเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีดังกล่าว ขอให้หน่วยงานของท่านรวบรวมรายชื่อส่งมายังกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 10 เมษายน 2558

# ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการตรวจสุขภาพและการเตรียมตัวก่อนการเข้ารับการตรวจสุขภาพ ได้ที่  ::  http://www.lpch.go.th/lpch/index.php?opt=detail&id=142 [เว็บไซด์ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคมะเร็งลำปาง จังหวัดลำปาง]


 

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ