ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพ “การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง Miraclean HPV DNA” ในวันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพ “การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง Miraclean HPV DNA”  

ในวันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

หมายเหตุ ขอให้ทุกท่านนำบัตรประชาชนมา ณ จุดตรวจเพื่อตรวจสอบประวัติการตรวจคัดกรอง

 

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล หน่วยงาน
1 อาจารย์ ดร.วรรณพรรณ รักษ์ชน คณะวิทยาการจัดการ
2 ดร.มะลิวัลย์  รอดกำเหนิด กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
3 นางสาวนงนุช​ ดวงอ่อน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 นางสาวหนึ่งฤทัย จักรศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิสา พวงมาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี โพธิ์ระวัช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7 นางสาวมลธยา นันทวัฒน์ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
8 นางสาวสุนันท์ แหวนประดับ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
9 นางสาววิลาวัลย์  ปิ่นมณี กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
10 นางสาวชรินรัตน์ บุญมาก กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
11 อาจารย์ ดร.อภิชญา  พัดพิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันธิตรา ดอนบันเทา คณะวิทยาการจัดการ
13 นางสาวคัทลียา  ปัญญาอูด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
14 อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ พรหมมา คณะครุศาสตร์
15 นางสาวน้ำพัก ข่ายทอง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
16 นางสาวศุภลักษณ์ สมโภชน์ หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี
17 นางสาวผดุงพร พันธ์พืช สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
18 อาจารย์เบญจวรรณ ชัยปลัด คณะครุศาสตร์
19 นางสาวชุลีพร  แสงสุวรรณ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
20 นางบุษบา เหมือนวิหาร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
21 ดร.ชฎาพร โชติรดาภาณ์ งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน สำนักงานอธิการบดี
22 นางภัทรวดี   จิตคติ งานอำนวยการ  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี
23 นางชมภัค​ จารุ​ฑี​ฆัมพร งานอำนวยการ​  กองกลาง​ สำนักงานอธิการบดี
24 นางสาวบวรลักษณ์ แสงกล้า งานไฟฟ้า  กองกลาง​ สำนักงานอธิการบดี
25 นางสาวนฤมล  ส่งต่าย งานคลังและบัญชี  กองกลาง​ สำนักงานอธิการบดี
26 นางสาววราภรณ์  คล้ามสถิต งานคลังและบัญชี  กองกลาง​ สำนักงานอธิการบดี
27 นางสาววรรณภา  หอมคำแหง งานคลังและบัญชี  กองกลาง​ สำนักงานอธิการบดี
28 นางสาวสุรีย์รัตน์  แก้วหร่าย งานคลังและบัญชี  กองกลาง​ สำนักงานอธิการบดี
29 นางสาวภูทริยา มีอุสาห์ คณะวิทยาการจัดการ 
30 นางสาวปราณี แผนดี กองพัฒนานึกศึกษา  สำนักงานอธิการบดี
31 นางสาวอรอนงค์ บำรุงอักษร กองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี
32 นางสาวนฤชล เขื่อนยัง งานบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
33 นางคณารัตน์ สิริเสถียรวัฒนา งานประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
34 นางสาวกาญจนา สุริยะธรรม งานบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
35 นางสาวน้ำทิพย์ สังข์ทอง งานบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
36 นางสาววรรณภา บุญมาก งานบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
37 อาจารย์ธัญรดี บุญปัน คณะวิทยาการจัดการ
38 นางสาวจรินธร  เลิศแตง กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี
39 นางสาววรฤทัย ภู่สงค์ งานพัสดุ  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
40 อาจารย์ชุติกานต์  เอี่ยวเล็ก คณะครุศาสตร์
41 อาจารย์อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ คณะครุศาสตร์
42 นางสาวพนิดา อินทร์ลับ กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี
43 นางสาวกัญญารัตน์ ศรีณรงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

โหลดไฟล์รายชื่อ


โพสต์อื่นๆ

ดูทั้งหมด
หมวดหมู่ / ประเภทแท็ก

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ