โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2566

 

ด้วย  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  มีความประสงค์จะจัดโครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี  2566 ให้กับคณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

โดยกำหนดวันเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2566 จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้


                    ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จังหวัดลำปาง

                    ครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้ พนักงานมหาวิทยาลัย จะได้รับสิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลในโปรแกรมที่ ๑ และโปรแกรมที่ ๒ ดังโปรแกรมการตรวจสุขภาพ

ในการนี้  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังหน่วยงานของท่านโปรดแจ้งให้คณาจารย์ ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทราบ หากท่านใดที่มีความประสงค์จะเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีดังกล่าว ขอให้หน่วยงาน
ของท่าน รวบรวมรายชื่อส่งมายังกองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา แจ้งให้คณาจารย์และบุคลากรภายในหน่วยงานทราบ
โดยทั่วกัน จักขอบคุณอย่างยิ่ง


โพสต์อื่นๆ

ดูทั้งหมด
หมวดหมู่ / ประเภทแท็ก

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ