งานวางแผนงาน และประกันคุณภาพการศึกษา

งานวางแผนงาน และประกันคุณภาพการศึกษา กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มีหน้าที่ควบคุม ดูแล ดำเนินการและประสานงาน เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติราชการการดำเนินการตามแผน/โครงการการจัดการความรู้ (KM)งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสำนักงานอธิการบดี และกองกลาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล


ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด หัวหน้างาน นายภาณุพงศ์ สืบศิริ ประจำงาน ผศ.ดร.เลเกีย เขียวดี ประจำงาน นางสาวนฤมล ส่งต่าย ประจำงาน นายเอนกับวสำลี ประจำงาน นางสาวเกศกนก ไทยแท้ ประจำงาน นางคณารัตน์ สิริเสถียรวัฒนาประจำงาน นางสาวคนึงนิจ สรรคพงษ์ ประจำงาน นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด ประจำงาน นายณัฐเวศม์ ชัยมงคล ประจำงาน นายณะรำทิ น้อยม่วง ประจำงาน นางสาววิลาวัลย์ ปิ่นมณี ประจำงาน นางสาวศิริกัญญา เจนเขตกิจ ประจำงาน นายภิญญาพัชร แฉล้มฉัตร ประจำงาน นางสาวบวรลักษณ์ แสงกล้าประจำงาน นางชมภัค จารุฑีฆัมพร ประจำงาน นางภัทรวดี จิตคติ ประจำงาน นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ ประจำงาน นายธนกฤต ภูโอบ ประจำงาน นางผ่องศรี พิกุลทอง ประจำงาน นางวรรณภาสุวรรณพงษ์ ประจำงาน นางสาวธนิสรณ์ สุขพร้อม ประจำงาน นายอภิชาติ โตยิ่ง ประจำงาน นางรัชนีวรรณ หลิมมงคล ประจำงาน

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ