ดาวน์โหลด


(เอกสาร/ใบขอใช้บริการ)

ชื่อไฟล์ ลิ้งค์ดาวน์โหลด
[งานธุรการ] แบบฟอร์มบันทึกข้อความ Download
[งานธุรการ] แบบฟอร์มใบมอบหมายงาน(สายสอน) Download
[งานธุรการ] แบบฟอร์มใบมอบหมายงาน(สายสนับสนุน) Download
[งานธุรการ] แบบฟอร์มขอเปลี่ยนเวรรักษาการณ์ Download
[งานธุรการ] แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือราชการ Download
[งานธุรการ] แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ Download
[งานธุรการ] แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ[แบบแก้ไขได้] Download
[งานธุรการ] ตัวอย่างหนังสือราชการ Download
[งานธุรการ] แบบฟอร์มขอใช้บริการระบบ Binary Document Download
[งานการเงิน] แบบฟอร์มการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ล่วงเวลา Download
[งานการเงิน] แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร Download
[การเงิน]แบบฟอร์มใบเบิกค่าสอนพิเศษรายชั่วโมง Download
[การเงิน]แบบฟอร์มใบเบิกค่าเช่าบ้าน Download
[งานการเงิน] แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน Download
[งานการเงิน] แบบฟอร์มการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Download
[งานการเงิน] แบบฟอร์มการเบิกการรักษาพยาบาล Download
[งานพัสดุ] แบบฟอร์มใบเบิกวัสดุ Download
[งานพัสดุ] แบบฟอร์มใบเสนอซื้อ/จ้าง (กรณีค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ) Download
[งานพัสดุ] แบบฟอร์มขออนุญาตซ่อมรถยนต์ Download
[งานพัสดุ] แบบฟอร์มขออนุญาตนำยานพาหนะไปตรวจเช็คสภาพฯ Download
[งานพัสดุ] แบบฟอร์มขอยืมวัสดุ Download
[งานพัสดุ] แบบฟอร์มใบเสนอซื้อ/จ้าง (กรณีครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) Download
[งานการเจ้าหน้าที่ฯ] แบบฟอร์มใบขอยกเลิกวันลา Download
[งานการเจ้าหน้าที่ฯ] แบบฟอร์มเงินเดือน Download
[งานการเจ้าหน้าที่ฯ] แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว Download
[งานการเจ้าหน้าที่ฯ] แบบฟอร์มใบพักผ่อน Download
[การเจ้าหน้าที่]แบบฟอร์มใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย Download
[งานการเจ้าหน้าที่ฯ] แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ Download
[งานการเจ้าหน้าที่ฯ] แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน (หลายคน) Download
[งานการเจ้าหน้าที่ฯ] แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัว Download
[งานการเจ้าหน้าที่ฯ] แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน Download
[งานการเจ้าหน้าที่ฯ] แบบฟอร์มใบลาไปช่วยเหลือภริยาคลอดบุตร Download
[งานการเจ้าหน้าที่ฯ] แบบฟอร์มขออนุญาตเปลี่ยนแปลงวันหยุดประจำเดือน Download
[งานการเจ้าหน้าที่ฯ] แบบฟอร์มใบลาออกพนักงานฯ / อ.สัญญาจ้าง Download
[งานการเจ้าหน้าที่ฯ] แบบฟอร์มใบลาออกลูกจ้างชั่วคราว Download
[งานไฟฟ้าฯ] แบบฟอร์มขอใช้บริการงานไฟฟ้าฯ Download
[งานจัดหารายได้] แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้อาคารสถานที่(พิมพ์หน้า-หลัง) Download
[กองกลาง] เอกสารประกันภัยกลุ่ม AIA (พิมพ์หน้า-หลัง) Download
[งานการเจ้าหน้าที่ฯ] ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ Download
[กองกลาง] แบบฟอร์มขอใช้บริการสารสนเทศ Download
[งานการเจ้าหน้าที่ฯ] แบบฟอร์มขอลงเวลาปฏิบัติราชการ Download
[กองกลาง] ใบสมัครประกันภัยกลุ่ม มร.กพ. Download
[กองกลาง]แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องประชุม อาคาร 14 [หน้า-หลัง] Download
[กองกลาง]แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องประชุม อาคาร 12 [หน้า-หลัง] Download
[กองกลาง] บันทึกขออาศัยหอพักนักศึกษา มร.กพ. Download
[กองกลาง] แบบฟอร์มขอเข้าพักหอพัก มร.กพ. Download
[การเงิน] แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร Download
[อาคารสถานที่] แบบฟอร์มขอใช้บริการงานเขียนป้ายโครงการ/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ Download
[อาคารสถานที่] แบบฟอร์มขอใช้บริการงานซ่อมบำรุงประปา/ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร Download
[อาคารสถานที่] แบบฟอร์มขอใช้บริการกลุ่มงานอาคารสถานที่ Download
[อาคารสถานที่] แบบฟอร์มขอใช้บริการงานประมาณราคาสำรวจปรับปรุงอาคารและสถานที่ Download
[งานการเงิน] ใบมอบฉันทะ Download
[การเงิน]แบบฟอร์มใบเบิกค่าสอนพิเศษรายชั่วโมง 2559 Download
[งานยานพาหนะ] แบบฟอร์มใบขออนุญาตใช้รถยนต์มหาวิทยาลัยฯ (ภายในจังหวัด) [พิมพ์-หน้า-หลัง] Download
[งานยานพาหนะ] แบบฟอร์มใบขออนุญาตใช้รถยนต์มหาวิทยาลัยฯ (ต่างจังหวัด) [พิมพ์-หน้า-หลัง] Download
[กองกลาง] ใบสมัครขอเข้าพักอาศัยในหอพักบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด Download
[กองกลาง] ใบสมัครขอเข้าพักอาศัยในหอพักบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Download
[งานการเงิน] ขออนุมัติเบิกเงินต่ำกว่าหนังสือขออนุญาตซื้อจ้าง Download
[กองกลาง] ใบขอใช้บริการ ตรวจสอบ/ซ่อมแซม อาคารที่พักอาศัยบุคลากร มร.กพ. Download
[งานการเงิน] แบบฟอร์มการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แก้ไขได้) Download
[การเงิน] ใบสำคัญรับเงิน (แบบแก้ไขได้) Download
[การเงิน] ใบสำคัญรับเงิน Download
[ITA] ตัวอย่างหนังสือออก แบบมีโลโก้ ITA (แก้ไขได้) Download
[ITA] ตัวอย่างหนังสือออก แบบมีโลโก้ ITA Download
[นิติกร] ใบสมัครการคัดเลือกกรรมการจรรยาบรรณ มร.กพ. Download
[การเงิน]บันทึกข้อความขอส่งใบสำคัญขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล Download
[การเงิน]บันทึกข้อความขอส่งใบสำคัญขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร Download
บันทึกข้อความขออนุญาตโอนเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่ายของหน่วยงาน Download
ใบสมัครเพื่อเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ Download
แบบฟอร์มการเสนอชื่อผู้มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ Download
[การเงิน]แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online Download
[การเงิน] แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (ใหม่) Download
[การเงิน] ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ใหม่) Download
[การเงิน] ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล-ข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ใหม่) Download
[การเงิน] ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร-พนักงานมหาวิทยาลัย (ใหม่) Download
[การเงิน] ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล-พนักงานมหาวิทยาลัย (ใหม่) Download
[การเงิน] ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร-ข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ใหม่) Download
[การเงิน]แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน-สปส-๑-๐๓ Download
[การเงิน]หนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน-สปส-๖-๐๙ Download

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ