ประมวลผลภาพกิจกรรม


วันที่ กิจกรรม
23/05/2024
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2567
21/05/2024
Service จริตจิตบริการที่เป็นเลิศฯ G - KPRU SERVICE MIND 2024
29/04/2024
SDGs และ UI Green สัญจร ปี 2567 (กองกลาง สำนักงานอธิการบดี)
18/04/2024
SDGs และ UI Green สัญจร ปี 2567 (คณะครุศาสตร์)
04/04/2024
SDGs และ UI Green สัญจร ปี 2567 (คณะพยาบาลศาสตร์)
02/04/2024
SDGs และ UI Green สัญจร ปี 2567 (คณะวิทยาการจัดการ)
02/04/2024
SDGs และ UI Green สัญจร ปี 2567 (คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม)
01/04/2024
SDGs และ UI Green สัญจร ปี 2567 (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
01/04/2024
SDGs และ UI Green สัญจร ปี 2567 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
19/04/2024
SDGs และ UI Green สัญจร ปี 2567 (ศูนย์/สำนัก)
19/04/2024
กิจกรรม สงกรานต์และพิธีรด้ำดำหัว ประจำปี 2567
10/04/2024
ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วน ราชการภายในหน่วยงาน ณ ห้องประชุมทองอุไร ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)
09/04/2024
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง ฯ ปี 2567
03/04/2024
การประชุมการพิจารณาจัดทำเกณฑ์นวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดี สิ่งประดิษฐ์ ด้านสิ่งแวดล้อม
02/04/2024
(ทำบุญตักบาตรฯ) โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2567
19/03/2024
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ สำหรับบุคลากร 19 - 21 มี.ค. 67
18/03/2024
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี Kick Off กิจกรรมรวมพลจัดการขยะแยกก่อนทิ้ง รักษ์ KPRU รักษ์โลก
18/03/2024
พิธีรับมอบถุงพระราชทานฯ ณ บ้านเลขที่ 23/3 หมู่ที่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
08/03/2024
บุคลากรกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มอบน้ำดื่มให้กับครอบครัว นายดำริห์ รอดคุ้ม และนางอรชร รอดคุ้ม ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567
04/03/2024
พิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี พ.ศ. 2567
28/02/2024
พิธีลงนามความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยฯ ปี 2567
21/02/2024
กองกลาง ม.ราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้การจัดการขยะมูลฝอย
19/02/2024
รวมพลังถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีและพลังของแผ่นดิน
16/02/2024
การให้ความรู้การทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้
09/02/2024
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์สมรรถนะและการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน"
09/02/2024
กองกลาง (KM) สัญจร ณ กองนโยบาลและแผน KPRU ปี 2567
08/02/2024
กองกลาง (KM) สัญจร ณ คณะเทคโนฯ KPRU ปี 2567
30/01/2024
กองกลาง (KM) สัญจร ณ สน.ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน KPRU ปี 2567
29/01/2024
กองกลาง (KM) สัญจร ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ KPRU ปี 2567
24/01/2024
กองกลาง (KM) สัญจร ณ คณะวิทยาศาสตร์ฯ KPRU ปี 2567
24/01/2024
กองกลาง (KM) สัญจร ณ คณะวิทยาการจัดการ KPRU ปี 2567
23/01/2024
กองกลาง (KM) สัญจร ณ กองพัฒนานักศึกษาและคณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2567
22/01/2024
กองกลาง (KM) สัญจร ณ คณะครุศาสตร์ KPRU ปี 2567
20/01/2024
กองกลาง (KM) ณ สน.บริการวิชาการและจัดหารายได้ ปี 2567
18/01/2024
ประชุมเตรียมความพร้อม กองกลางสัญจร KPRU ประจำปี 2567
18/01/2024
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการยกระดับการให้บริการของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี สู่การให้บริการที่เป็นเลิศ
17/01/2024
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ม.ราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2567
11/01/2024
ประชุมการดำเนินงานการพัฒนาทักษะงานบริการหน่วยงานมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานการให้บริการประชาชนและนักศึกษา ( ศูนย์ราชการสะดวก GECC )
20/12/2023
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำภายในมหาวิทยาลัยและกิจกรรมอบรมอนุรักษ์น้ำฯ 66
18/12/2023
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และประเมินค่างานฯ 2566
05/12/2023
ดนตรีในสวน H.M. อว. บรรเลงเพลงของพ่อ ประจำปี 2566
16/11/2023
KPRU MOU กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคสิบสองปันนาฯ ปท.จีน (2566)
27/10/2023
การพัฒนาหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2023
18/10/2023
กิจกรรม "วันรักต้นไม้แห่งชาติ" ประจำปี 2566
17/10/2023
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี 2566
29/07/2023
โครงการขับขี่ปลอดภัย "กฏหมายจราจร"
26/07/2023
แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2566
21/07/2023
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
26/06/2023
การประชุมเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย
28/06/2023
KPRU GREEN 2023
21/06/2023
การประชุมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
07/06/2023
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2567
02/06/2023
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
19/05/2023
ประชุมทบทวนโครงร่างองค์กร และทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2567
12/05/2023
ประชุมบุคลากร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2566
10/04/2023
กิจกรรมจิดอาสาและ 5 ส สำนักงานอธิการบดี ปี 2566
28/03/2023
งานประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ G-Green Towards Low Carbon Society มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ผ่านระบบออนไลน์ Video Conference บน Application Zoom Cloud Meeting
15/03/2023
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน การพัฒนาทักษะงานบริการหน่วยงานมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานการให้บริการประชาชน (ศูนย์ราชการสะดวก GECC)
14/03/2023
โครงการซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัย
22/02/2023
โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรต่อการนำเสนอผลงาน และการพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างภาพลักษณ์ สู่การให้บริการที่เป็นเลิศ
15/02/2023
อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2565 (Green Office) ระดับดีเยี่ยม
21/12/2022
การจัดทำโครงสร้างองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
19/12/2022
โครงการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) การจัดการสิ่งแวดล้อมฯ
07/12/2022
กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำภายในมหาวิทยาลัยและกิจกรรมวันดินโลก
15/12/2022
กองกลาง ให้ความรู้สำนักงานสีเขียวสัญจร สถาบันวิจัย 2566
18/11/2022
การประชุม Green Office ครั้งที่ 5-2565
09/12/2022
กิจกรรม โรงเรียนอนุบาลราชภัฏเข้าศึกษาดูงานผักสวนครัวรั้วพอเพียง
07/12/2022
กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำภายในมหาวิทยาลัยและกิจกรรมวันดินโลก ภายใต้โครงการการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยและชุมชน
18/11/2022
ประชุมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565
02/11/2022
กิจกรรมโครงการปลูกผักสวนครัว ณ แปลงผักเรือนผักรั้วครัวพอเพียง
29/09/2022
๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
26/09/2022
วิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ โครงการสำนักงานสีเขียว ณ มรภ.อุดรธานี
21/09/2022
การทำงานอย่างไรให้มีความสุข และการจัดการองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลสู่หน่วยงาน
19/08/2022
รับการตรวจประเมิน Green Office ประจำปี 2565
10/08/2022
โครงการปลูกจิตสำนึกการประหยัดพลังงานในองค์กร (Energy Awareness)” ปี 2565
19/07/2022
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับกอง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)
22/06/2022
การประชุมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 3/2565
18/05/2022
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565
11/05/2022
การประชุมสำนักงานสีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2565
07/03/2022
โครงการสำนักงานสีเขียวประจำอาคาร 14 ปีงบ 2565 (ก๊าซเรือนกระจก และการรณรงค์การคัดแยกขยะ)
06/10/2021
การประชุมปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายของ มรภ.กำแพงเพชร
23/09/2021
กิจกรรมการประชุมทบทวนแผน 2561-2565 และจัดทำแผนประจำปี 2565 สำนักงานอธิการบดี
22/09/2021
โครงการสัมมนาเป็นคณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การทำงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
04/08/2021
การประชุมตรวจเอกสารผลการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว อาคารการจัดการโลจิสติกส์
04/08/2021
กิจกรรมการ รณรงค์ติดสติกเกอร์การคัดแยกขยะภายในอาคาร
04/08/2021
กิจกรรมการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์จากเศษใบไม้แห้ง
27/07/2021
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563
23/07/2021
กองกลาง มรภ.กำแพงเพชร ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2564
20/05/2021
กิจกรรมการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
19/05/2021
แสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ
19/05/2021
ประชุมเพื่อรับฟังแนวทางในการปฏิบัติ กำหนดการดำเนินการสรรหาอธิการบดีระดับสำนักงานอธิการบดี
07/04/2021
ประชุมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่2/2564
03/02/2021
โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ก๊าซเรือนกระจกและการคำนวณก๊าซเรือนกระจกให้กับบุคลากรประจำอาคาร 14 อาคารคณะพยาบาล อาคารโปรแกรมการจัดการโลจิสติกส์และอาคารเฉลิมพระเกียรติ มรภ.กพ.แม่สอด
02/02/2021
ประชุมสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2564
25/01/2021
ประชุมมาตรการ/แนวทางเสริมการพัฒนาหน่วยงานด้านการยืมทรัพย์สินของทางราชการและมาตรการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานด้านการให้บริการ
20/01/2021
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
15/01/2021
ประชุมบุคลากรเพื่อถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปีสู่การปฏิบัติ
30/12/2020
ประชุมกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
16/12/2020
ประชุมกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
28/11/2020
กิจกรรม จิตอาสา
27/11/2020
กิจกรรม เรือนผักรั้ว ครัวพอเพียง ปี 2564 (รอบที่ 1)
25/11/2020
กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้การหมักปุ๋ยและทำน้ำยาทำความสะอาดจากผลไม้ตามฤดูการ
08/09/2020
โครงการขับขี่ปลอดภัยและจิตบริการ 2563
02/09/2020
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน "พนักงานยุคใหม่ ใส่ใจบริการ สร้างสรรค์ผลงาน บริการที่เป็นเลิศ"
26/08/2020
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน
11/08/2020
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จฯพระพันปีหลวง ประจำปี 2563
24/07/2020
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ 28 กรกฎาคม 2563
21/07/2020
โครงการอนุรักษ์พลังงาน "KPRU Save Energy Green University"
17/07/2020
โครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา มรภ.กำแพงเพชร 2563
16/07/2020
กองกลางร่วมใจ แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2563รายการ
[15-07-2563] กิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2562
[21-08-2562] กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการประกันคุณภาพกาศึกษา
[22-07-2562] ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
[13-06-2561] โครงการการป้องกันอัคคีภัย และบรรสาธารณภัยในสถานศึกษา
[21-04-2561] โครงการจิตอาสาฯ ร่วมพัฒนา วัดและโรงเรียนในชุมชน
[26-03-2561] ประชุมการประเมินคุณภาพและความโปร่งใสฯ
[28-02-2561] โครงการศึกษาดูงานระบบคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาตน 2561
[13-01-2561] สำนักงานอธิการบดี สวัสดีปีใหม่ 2561
[22-01-2561] ติดตามโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)
[01-12-2560] โครงการการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง
[23-11-2560] โครงการเรือนผักรั้ว ครัวพอเพียง 2561
[20-10-2560] ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน รัชกาลที่ 9
[16-10-2560] โครงการฝึกอบรมการจัดทำระดับที่สูงขึ้น การประเมินค่างานฯ ครั้งที่ 2
[20-10-2560] ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน
[30-09-2560] โกสุมสดุดีแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2560
[29-09-2560] ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ
[30-08-2560] โครงการป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัย ในสถานศึกษา
[07-08-2560] โครงการอนุรักษ์พลังงาน "มหาวิทยาลัยฯ ร่วมใจลดใช้พลังงาน"
[01-08-2560] โครงการฝึกอบรมการจัดทำระดับที่สูงขึ้น การประเมินค่างานฯ ครั้งที่ 1
[27-07-2560] โครงการขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืช และมหาวิทยาลัยสะอาด
[28-07-2560] พิธีทำบุญตักบาตรข่าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 29 รูป ณ บริเวณริมสระปลาบึก เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10
[26-07-2560] โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ Green Office
[07-07-2560] โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา 2560
[05-07-2560] กิจกรรมออกกำลังกาย [แอโรบิค] ตามแนวคิดนายกรัฐมนตรี
[18-06-2560] โครงการศึกษาดูงานฯ ด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจพอเพียง
[26-04-2559] การเขียนโครงการเพื่อจัดทำงบประมาณบูรณาการตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2561
[20-02-2560] โครงการแสดงเจตจำนง การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
[17-02-2560] ตักบาตรข้าวสุก อาหารคาวหวาน (โครงการอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 30 รูป)
[14-02-2560] โครงการอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 30 รูป
[20-01-2560] นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 13
[28-12-2559] โครงการเรือนผักรั้ว ครัวพอเพียง 2560
[09-11-2559] การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2559
[05-11-2559] มหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับ ชุมชนวัดวังยาง ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน
[18-10-2559] กิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดช
[29-09-2559] โกสุมสดุดี ศรีสักทอง 2559
[29-09-2559] ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
[12-09-2559] โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน Service Mind
[07-09-2559] โครงการการจัดการความรู้ KM ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
[03-09-2559] การเผชิญเหตุอัคคีภัยในสถานศึกษา
[18-08-2559] นายกสภามหาวิทยาลัยฯ พบสำนักงานอธิการบดี
[17-08-2559] โครงการ รวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้
[27-07-2559] โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ 2559
[13-07-2559] โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา 2559
[29-06-2559] โครงการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
[24-06-2559] โครงการลดใช้พลังงาน การให้ความรู้เรื่องการป้องกันอัคคีภัย และบรรสาธารณภัยในสถานศึกษา
[19-05-2559] โครงการนำเสนอนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี 2559
[04-04-2559] คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
[01-04-2559] กิจกรรม KPRU Cleaning Day คืนความสะอาดสู่ราชภัฏ
[23-03-2559] โครงการอบรมการวิเคราะห์และประเมินค่างานในการกำหนดระดับตำแหน่ง ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ
[21-02-2559] โครงการศึกษาดูงานระบบคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาตน 2559
[03-02-2559] โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารทุกระดับ (7 New QC Tools)
[28-01-2559] ราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 12
[18-01-2559] งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ (กีฬาฮาเฮ) 2559
[22-12-2558] โครงการ“แปลงสาธิต ผักรั้ว ครั้วพอเพียง”
[21-12-2558] คณะศึกษาดูงาน จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
[11-12-2558] Bike For Dad : KPRU
[30-09-2558] งานเกษียณอายุราชการ 2558
[29-09-2558] วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ 29 กันายน 2558
[25-08-2558] โครงการวิพากษ์คู่มือปฏิบัติงานหลักและการวิเคราะห์ค่างานระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ”
[07-08-2558] โครงการ“ล้านกล้า มหามงคลเฉลิมพระชนม์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
[10-08-2558] โครงการลดใช้พลังงาน การป้องกันอัคคีภัย และบรรเทาสาธารณภัย
[24-07-2558] โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา 2558
[14-07-2558] โครงการการเสริมสร้างจริยธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน
[30-06-2558] โครงการนำเสนอนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี 2558
[23-06-2558] โครงการ "เรือนผักรั้ว ครัวพอเพียง"
[08-06-2558] ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
[14-03-2558] ศิลปะการวางตนของคนทำงานเพื่อการบริการที่มีคุณภาพ

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ