สายตรงถึงผู้อำนวยการ


1.เจ้าหน้าที่ รับเรื่อง
2.แยกประเภทความคิดเห็น
3.ฝ่ายงาน/หน่วยงาน ดำเนินการ
4.รายงานผลให้ ผู้อำนวยการ ทราบ
5.แจ้งผลการดำเนินการ