SAR ประจำปีการศึกษา 2559

  • กระบวนการพัฒนาแผน (0)
  • ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงาน (0)
  • บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา (1)
  • การบริการวิชาการแก่สังคม (0)
  • การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ (0)
  • ระบบบริหารความเสี่ยง (1)
  • ระบบบริหารงานคุณภาพ (0)
  • ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน (1)
  • ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (0)
  • ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (0)
  • ระบบพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (0)