E-SERVICE
ระบบสารสนเทศ

ระบบแจ้งซ่อม ฝ่ายอาคารและสถานที่
ผู้ดูแล
ติดต่อ:กองกลาง
เบอร์ภายใน 1051
tanakitice@gmail.com
ระบบขอจัดสถานที่
ผู้ดูแล
ติดต่อ:กองกลาง
เบอร์ภายใน 1051
tanakitice@gmail.com
ระบบพัฒนาบุคลากร HRDS
ผู้ดูแล
ติดต่อ:กองกลาง
เบอร์ภายใน 1051
tanakitice@gmail.com