E-SERVICE
ระบบสารสนเทศ

ระบบขอจัดสถานที่และแจ้งซ่อม
ผู้ดูแล
ติดต่อ:กองกลาง ฝ่ายอาคารและสถานที่
เบอร์ภายใน 1121/1124
tanakitice@gmail.com
ระบบพัฒนาบุคลากร HRDS
ผู้ดูแล
ติดต่อ:กองกลาง
เบอร์ภายใน 1051
tanakitice@gmail.com
ระบบจัดการทรัพยากรสำนักงานสีเขียว GRMS
ผู้ดูแล
ติดต่อ:กองกลาง
เบอร์ภายใน 1051
tanakitice@gmail.com
ระบบรายงานขยะ RTS
ผู้ดูแล
ติดต่อ:กองกลาง
เบอร์ภายใน 1051
tanakitice@gmail.com
ระบบย่อ URL
ผู้ดูแล
ติดต่อ:กองกลาง
เบอร์ภายใน 1051
tanakitice@gmail.com

ระบบขอออกหนังสือราชการ "ขอกู้เงินกับธนาคารโครงการสินเชื่อสวัสดิการ"
ผู้ดูแล
ติดต่อ:กองกลาง งานธุรการ
เบอร์ภายใน 1072
tanakitice@gmail.com
ระบบขอออกหนังสือราชการ "ขอหนังสือรับรองเงินเดือนและวันเริ่มปฏิบัติราชการ"
ผู้ดูแล
ติดต่อ:กองกลาง งานการเจ้าหน้าที่ และนิติการ
เบอร์ภายใน 1101
tanakitice@gmail.com

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัย
ผู้ดูแล
ติดต่อ:กองกลาง งานการเจ้าหน้าที่ และนิติการ
เบอร์ภายใน 1101
tanakitice@gmail.com

สายตรงถึงผู้อำนวยการ
ผู้ดูแล
ติดต่อ:กองกลาง
เบอร์ภายใน 1051
tanakitice@gmail.com

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ