ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเปลี่ยนวิธีการขอใช้ห้องประชุมชั้น8,9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ(ตึก14)

ดูทั้งหมด
ข้อมูลจำนวนบุคลากรแต่ละปีงบประมาณ แยกตามประเภทบุคลากร
ประเภทบุคลากร ปีงบประมาณ
2564 2563 2562 2561 2560
ข้าราชการ (สายวิชาการ) 52 56 64 68 72
ข้าราชการ (สายสนับสนุน) 8 8 8 8 9
พนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินรายได้ (สายวิชาการ) 3 0 0 0 0
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) 214 216 210 208 207
พนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินรายได้ (สายสนับสนุน) 3 0 0 0 0
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) 109 111 112 109 106
ลูกจ้างประจำ 8 9 12 14 14
พนักงานราชการ 28 27 28 27 27
ลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาการ) 61 67 67 67 68
ลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน) 260 257 253 261 247

ข้อมูล ณ วันที่ 04/06/2564ข้อมูลจำนวนบุคลากรแยกตามคณะและตำแหน่งทางวิชาการ
คณะ \ ตำแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
คณะครุศาสตร์ 29 7 0
คณะวิทยาการจัดการ 20 4 0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 19 1 0
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 5 0
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 16 4 0
คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0 0
บัณฑิตวิทยาลัย 0 0 0
มรภ.กพ. แม่สอด 15 1 0
สำนักงานอธิการบดี 0 0 0
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0 0 0
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0 0
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 0 0 0
สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 0 0
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 0 0 0
ข้อมูลจำนวนบุคลากร (สายสนับสนุน) ที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานอธิการบดี 0 0
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0 0
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 0 0
สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 0
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 0 0
มรภ.กพ.แม่สอด 0 0

ข้อมูล ณ วันที่ 14/07/2564


Image

กองกลาง สำนักงานอธิบดี


ปรัชญา

"มีจิตบริการ พัฒนาคน พัฒนางาน และใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า"

วิสัยทัศน์

"กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นให้บริการ พัฒนางาน พัฒนาคน ให้มีคุณภาพ และเป็นหน่วยงานต้นแบบของการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ทั้ง 8 แห่ง ปี 2564"

พันธกิจ

1. พัฒนางานด้านบริการ โดยการบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืน

2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการดำเนินงานตามนโยบายสำนักงานสีเขียวสู่หน่วยงานและชุมชน

4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ มีจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม และ ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่สากล


โทรศัพท์

: 055-706555 ต่อ 1050-1052

โทรสาร

: 055-706518


ภาพกิจกรรมล่าสุดจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 253870

วันนี้ : 101 เริ่มตั้งแต่ 12 มี.ค. 2564