ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2566ข่าวงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ


ข้อมูลจำนวนบุคลากรแต่ละปีงบประมาณ แยกตามประเภทบุคลากร
ประเภทบุคลากร ปีงบประมาณ
2566 2565 2564 2563 2562 2561 2560
ข้าราชการ (สายวิชาการ) 41 45 53 56 64 68 72
ข้าราชการ (สายสนับสนุน) 8 8 8 8 8 8 9
พนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินรายได้ (สายวิชาการ) 7 5 3 0 0 0 0
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) 220 223 214 216 210 208 207
พนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินรายได้ (สายสนับสนุน) 2 2 3 2 0 0 0
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) 110 111 109 111 112 109 106
ลูกจ้างประจำ 6 6 8 9 12 14 14
พนักงานราชการ 27 28 28 27 28 27 27
ลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาการ) 55 47 61 67 67 67 68
ลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน) 258 256 260 257 253 261 247


ข้อมูลจำนวนบุคลากรแยกตามคณะและตำแหน่งทางวิชาการ
คณะ \ ตำแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
คณะครุศาสตร์ 29 2 0
คณะวิทยาการจัดการ 20 4 0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 18 1 0
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24 4 0
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17 4 0
คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0 0
มรภ.กพ. แม่สอด 15 1 0
สำนักงานอธิการบดี 0 0 0
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0 0 0
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0 0
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 0 0 0
สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 0 0
ข้อมูลจำนวนบุคลากร (สายสนับสนุน) ที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานอธิการบดี 16 0
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2 0
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 0
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 1 0
สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 0
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 1 0
มรภ.กพ.แม่สอด 1 0
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0
คณะวิทยาการจัดการ 1 0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 0
คณะครุศาสตร์ 5 0
คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0

Image

กองกลาง สำนักงานอธิบดี


ปรัชญา

"มีจิตบริการ พัฒนาคน พัฒนางาน และใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า"

วิสัยทัศน์

"กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นให้บริการ พัฒนางาน พัฒนาคน ให้มีคุณภาพ และเป็นหน่วยงานต้นแบบของการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ทั้ง 8 แห่ง ปี 2564"

พันธกิจ

1. พัฒนางานด้านบริการ โดยการบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืน

2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการดำเนินงานตามนโยบายสำนักงานสีเขียวสู่หน่วยงานและชุมชน

4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ มีจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม และ ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่สากล


โทรศัพท์

: 055-706555 ต่อ 1050-1052

โทรสาร

: 055-706518


ภาพกิจกรรมล่าสุด


วารสาร สำนักงานอธิการบดี

ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 1

ประจำเดือน มกราคม 2565

อ่าน
ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

อ่าน
ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 3

ประจำเดือน มีนาคม 2565

อ่าน
ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 4

ประจำเดือน เมษายน 2565

อ่าน
ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 5

ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

อ่านจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 1092085

วันนี้ : 980 เริ่มตั้งแต่ 12 มี.ค. 2564

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ