งานการเงินและบัญชี

งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงินการบัญชี ทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได้ให้เป็นไปตามระเบียบ และสามารถตรวจสอบได้