ดาวน์โหลด (แผน,ระเบียบ,คำสั่ง,โครงการ ภายในกองกลาง สำนักงานอธิการบดี)


ชื่อไฟล์ ลิงค์
53 [ระเบียบฯ]การจ่ายเงินรายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬาของนักศึกษา Download
54 [ระเบียบฯ]หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิยรายได้เพื่อจัดกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษา Download
55 [ระเบียบฯ]การกำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย Download
56 [ระเบียบฯ]การจ่ายเงินค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ (ฉบับที่2) Download
57 [ระเบียบฯ]การจ่ายเงินค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2549 Download
58 [ระเบียบฯ]การจ่ายเงินนอกงบประมาณเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2557 Download
59 [ระเบียบฯ]การจ่ายเงินนอกงบประมาณเป็นรางวัลในการผลิตผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ Download
60 [ระเบียบฯ]การใช้เงินนอกงบประมาณ เช่ารถยนต์ของเอกชนเพื่อใช้ในราชการ Download
61 [ระเบียบฯ]การรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษาระดับมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ Download
62 [ระเบียบฯ]การรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษาระดับมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ (ฉบับที่2) Download
63 [ระเบียบฯ]การรับจ่ายเงินในการจัดสอบ (ภาค ก) , (ภาค ข) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Download
64 [ระเบียบฯ]ค่าตอบแทนการสอน และค่าดำเนินการในการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต Download
65 [ระเบียบฯ]ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินผลงานและการแข่งขันในกิจกรรมทางวิชาการ พ.ศ.2557 Download
69 [คำสั่ง]จ้างอาจารย์รายชั่วโมง Download
70 [คำสั่ง]จ้างอาจารย์รายชั่วโมง 2 Download

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ