ดาวน์โหลด (คู่มือปฎิบัติงาน)


ชื่อไฟล์ ลิ้งค์ดาวน์โหลด
คู่มือปฏิบัติงานหลัก-ระบบการจัดการพลังงานสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร-2563 Download
คู่มือปฏิบัติงานหลักแก้ไขล่าสุด Download
คู่มือเบิกทุนสนับสนุนการศึกษา Download
คู่มือการปฏิบัติงานด้านควบคุมงานก่อสร้าง-ฉบับปรับปรุงครั้งที่-1 Download
คู่มือการเขียนข่าวและจัดทำภาพข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์-2563 Download
คู่มือฝ่ายยาน-ฉบับปรับปรุง-ครั้งที่-1 Downloadประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ชื่อไฟล์ ลิ้งค์ดาวน์โหลด
การถอนคืนค้ำหลักประกันสัญญา Download
การลงทะเบียนในระบบ e-GP สำหรับหน่วยงานภาครัฐ Download
การบันทึกการส่งมอบและตรวจรับผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) Download
การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด Downloadชื่อไฟล์ ลิงค์
670 การขอตำแหน่งทางวิชาการ ของงานเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ Download
671 งานสรรหาและการแต่งตั้งการคัดเลือกพนักงานราชการ Download
947 คู่มือการจัดทำรายงานการจัดการพลังงานประจำปี Download
948 คู่มือปฏิบัติงานหลัก ระบบการจัดการพลังงานสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Download