Login
Register

หน้าแรก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

หน่วยงานภายใน

ประกันคุณภาพฯ

ตรวจสอบข้อมูล

ระบบสารสนเทศฯ

ติดต่อเรา

กลุ่มงานการเงิน
4

 

1111

 

22   33   55

 

44   77   66

 

88       11111

 


ปรัชญา :"ซื่อสัตย์ในหน้าที่  ยืดมั่นในระเบียบ  และใส่ใจในงานบริการ" 

หน้าที่และความรับผิดชอบของงานการเงิน

ชื่อ-สกุล(ภาษาไทย) : นางสาวนฤมล  ส่งต่าย

ชื่อ-สกุล(ภาษาอังกฤษ) :Miss.Narumon Songtai 
เบอร์ภายใน : 1061

หน้าที่ที่ปฏิบัติ 

1. ตรวจสอบหลักฐานการรับ-จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ เงินอื่นทุกประเภท 
2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
3. ควบคุมการรับและนำส่งเงินคลังจังหวัด
4. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการรายปี
5. ตรวจสอบหลักฐานการยืมเงินนอกงบประมาณ
6. ควบคุมการจัดทำรายงานการเงินส่งสำนักตรวจเงินแผ่นดิน คลังจังหวัดและกรมบัญชีกลาง
7. จัดทำรายงานบัญชีเงินสดคงเหลือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทเสนอผู้บริหารและหน่วยตรวจสอบภายใน
8. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบ
9. ให้คำแนะนำ  ชี้แจง  และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษา เกี่ยวกับการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
11. รายงานผลการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


 

ชื่อ-สกุล(ภาษาไทย) : นางสาวปรางค์ทิพย์  น้ำเงินสกุลณี
ชื่อ-สกุล(ภาษาอังกฤษ) :Miss.Prangthip Namngernsakulnee
เบอร์ภายใน : 1063

หน้าที่ที่ปฏิบัติ 

1.  รวบรวมใบเสร็จรับเงิน  และเอกสารประกอบการจ่ายเงินประจำวัน ปิดบัญชีประจำวัน
2. จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินเงินนอกงบประมาณในระบบ 3 มิติเบิกจ่าย เช่น เงินบำรุงการศึกษา เงินกศ.บป.   เงินบัณฑิตศึกษาและเงินฝากถอนคืน ทุกหมวดรายจ่าย
3. เขียนเช็คสั่งจ่ายประกอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณทุกประเภท
4. ควบคุมการยืมเงินนอกงบประมาณและรายงานลูกหนี้เงินยืม
5. ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีเงินสด  เงินฝากธนาคารทุกประเภทและจัดทำทะเบียนคุมเช็คเงินนอกงบประมาณ
6. บันทึกทะเบียนรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ เงินบำรุงการศึกษา เงินกศ.บป.   เงินบัณฑิตศึกษาและเงินฝากถอนคืน
7. เก็บหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน เงินบำรุงการศึกษา เงินกศ.บป.   เงินบัณฑิตศึกษาและเงินฝากถอนคืน
8. งานเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


 

ชื่อ-สกุล(ภาษาไทย) : นางสาวปราจิน ไกรทอง
ชื่อ-สกุล(ภาษาอังกฤษ) :Miss.Prachin Kraitong
เบอร์ภายใน : 1060

หน้าที่ที่ปฏิบัติ 

1.  จ่ายเงินยืมนอกงบประมาณ
2. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน,ค่าตอบแทนการนิเทศ,ค่าตอบแทนปฏิบัติงานรายวัน
3. ทำรายการหักเงินเดือนอาจารย์ตามสัญญาจ้าง,ลูกจ้างชั่วคราวนอกงบประมาณ
4. ควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินและจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
5. รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณและเงินฝากถอนคืน
6. หักส่งเงินประกันสังคมจากอาจารย์ตามสัญญาจ้างและลูกจ้างชั่วคราว ในส่วนอาจารย์,ลูกจ้างและเบิกเงินมหาวิทยาลัยมาสมทบและนำส่งประกันสังคม
7. ให้คำปรึกษาการเบิกเงินประกันสังคมแก่อาจารย์ตามสัญญาจ้าง,ลูกจ้างกรณีเจ็บป่วย,คลอดบุตร,เบิกเงินช่วยเหลือบุตร
8. รับและจ่ายเงินประจำวัน และออกใบเสร็จรับเงิน
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


 

ชื่อ-สกุล(ภาษาไทย) : นางศิริรัตน์  พรมมี
ชื่อ-สกุล(ภาษาอังกฤษ) :Mrs.Sirilat Prommee
เบอร์ภายใน : 1060

หน้าที่ที่ปฏิบัติ 

1. รับและจ่ายเงินประจำวัน และออกใบเสร็จรับเงิน
2. ติดต่อประสานงานกันธนาคารพาณิชย์และหน่วยงานภายนอก
3. เก็บเงินและออกใบเสร็จค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าเช่าร้านจากร้านค้าที่มาขายอาหารในมหาวิทยาลัยฯ
4. ลงรับหนังสือการจัดซื้อจัดจ้าง
5. นำส่งเงินภาษี ณ ที่จ่ายประจำเดือนให้สรรพากร
6. นำส่งเงินให้คลังจังหวัดค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าที่เก็บจากบ้านพัก,โรงอาหาร
7. งานเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
8. งานบริการนักศึกษาหน้าเคาร์เตอร์
9. ทำระเบียนคุมการชำระเงินของนักศึกษา ทุกประเภท
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


 

ชื่อ-สกุล(ภาษาไทย) : นางสาวเรณู  ใจหงิม
ชื่อ-สกุล(ภาษาอังกฤษ) :Miss.Renu Jaihngim
เบอร์ภายใน : 1060

หน้าที่ที่ปฏิบัติ

1.ลงทะเบียนคุมการรับ-ส่งหนังสือทั้งภายนอกและภายใน
2.ลงรับทะเบียนรับเรื่องเบิกจ่ายจากระบบ 3 มิติ

- แบบ กง.1
- แบบ กง.2
- แบบ กง.3

3.ตรวจเอกสารเบิกเงินและลงรับเอกสารในระบบ 3 มิติ
4.เสนอแฟ้มเอกสารเบิกให้ท่านผู้บริหารลงนาม
5.บริการหน้าเคาร์เตอร์
6.บริการรับจ่ายเงินของนักศึกษา  ออกใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน
7.จ่ายเงินค่าประกันของเสียหายสำหรับนักศึกษา
8.ลงรับเรื่องเบิกเงินค้ำประกันของบริษัท ร้านค้าต่างๆ  พร้อมทั้งจ่ายคืนหลักประกันสัญญา
9.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


 

ชื่อ-สกุล(ภาษาไทย) : นางสาววรรณภา  หอมคำแหง
ชื่อ-สกุล(ภาษาอังกฤษ) :Miss.Wannapa Homcamhang
เบอร์ภายใน : 1061

หน้าที่ที่ปฏิบัติ

1. จัดเตรียมข้อมูลตั้งเบิกฎีกาเงินเดือน,การคิดภาษี,ประกันสังคม,เงินตกเบิก

    - กลุ่มข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,พนักงานวิทยาลัย,พนักงานราชการ

2.  จัดเตรียมข้อมูลตั้งเบิกฎีกาเงินประจำตำแหน่งบริหาร, เงินประจำตำแหน่งวิชาการ,ค่าตอบแทน 1 เท่าวิชาการและบริหาร
3. จัดเตรียมข้อมูลตั้งเบิกฎีกาค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ,ข้าราชการบำนาญ ค่าศึกษาบุตร
4.  บันทึกข้อมูลยอดหักจากธนาคารต่างๆ,สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร,กองทุนต่างๆในมหาวิทยาลัยใส่ในเงินเดือนแต่ละเดือน
5. จัดทำเอกสารสลิปเงินเดือนแยกตามคณะ

  -  กลุ่มข้าราชการ ,ลูกจ้างประจำ,พนักงานมหาวิทยาลัย ,พนักงานราชการ

6.  นำเงินส่งชำระหนี้ของบุคคลากรให้กับธนาคารต่างๆภายในวันทำการก่อนสิ้นเดือน
7.  จัดทำเอกสารงบเดือนแต่ละเดือน   เอกสารแนบฎีกาและ ทะเบียนใบสำคัญ
8.  จัดทำเอกสารเบิกบำนาญของข้าราชการเกษียณอายุราชการแต่ละปีส่งคลังเขต 6
9.  รับเอกสารเบิกค่ารักษาพยาบาล ,ค่าศึกษาบุตรพร้อมทั้งตรวจสอบและจ่ายเงิน
10. จัดเก็บเอกสารเบิกจ่ายประจำแต่ละเดือน
11. จัดทำเบิกเงินกบข. กสจ. กองทุนพนักงาน  และประกันสังคม  พร้อมทั้งนำส่งเงิน
12.  จัดทำทะเบียนคุมเช็คสั่งจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน
13.  จัดทำหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ข้าราชการ ,ลูกจ้างประจำ,พนักงานมหาวิทยาลัย ,พนักงานราชการ
14.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


 

ชื่อ-สกุล(ภาษาไทย) : นางสาววราภรณ์ คล้ามสถิต
ชื่อ-สกุล(ภาษาอังกฤษ) :Miss.Waraporn Kharmsatid
เบอร์ภายใน : 1062

หน้าที่ที่ปฏิบัติ

1. จัดทำฎีกาเบิกเงินงบประมาณแผ่นดินในหมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ  ค่าสาธารณูปโภค งบลงทุน งบอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น ในระบบ GFMIS 
2. จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินในระบบ 3 มิติ
3. จัดทำรายงานเงินงบประมาณแผ่นดินประจำเดือน 
4. จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายส่งให้หน่วยงานต่างๆทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก
5.  จัดทำรายละเอียดจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน
6. จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ  ที่จ่าย และรวบรวมใบเสร็จรับเงิน กรณีจ่ายตรงผู้ขาย
7. ล้างบัญชีพักครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
8. นำส่งเงินรายได้แผ่นดินและเบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ
9. จัดทำรายงานการเงินส่งสำนักตรวจเงินแผ่นดิน คลังจังหวัดและกรมบัญชีกลาง
10. เก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
11. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


  ปรัชญาหน่วยบัญชี

ถูกต้อง แม่นยำ โปร่งใส ใส่ใจให้บริการ คืองานของเรา

 

ชื่อ-สกุล(ภาษาไทย) : นางสาวอุมาพร    ขุนพิลึก      
ชื่อ-สกุล(ภาษาอังกฤษ) :Miss.Umaporn   Khunpilueg     
เบอร์ภายใน : 1067

ชื่อ-สกุล(ภาษาไทย) : นางสาวปิยนุช   โยชนะ      
ชื่อ-สกุล(ภาษาอังกฤษ) :Miss.Piyanuch  Yochana      
เบอร์ภายใน : 1068

ชื่อ-สกุล(ภาษาไทย) : นางสาวนิศา บัวเผื่อน    
ชื่อ-สกุล(ภาษาอังกฤษ) :Miss.Nisa Buaphuean
เบอร์ภายใน : 1068

หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยบัญชี งานการเงิน

 

1. งานบัญชีเกณฑ์คงค้างบันทึกด้วยมือ

1.1 บันทึกบัญชี ขั้นต้น  ลงในใบสำคัญรับ – ใบสำคัญจ่าย  และใบสำคัญทั่วไป
1.2 บันทึกบัญชีลงในสมุดรายวันรับ – สมุดรายวันจ่ายและสมุดรายวันทั่วไป
1.3 บันทึกบัญชีแยกประเภท
1.4 จัดทำรายงานการเงิน  พร้อมรายงานเอกสารแนบรายงานการเงิน  พร้อมเสนอลงนาม

 

2. งานจัดทำบัญชีแยกประเภทรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ

2.1 แยกประเภทเอกสารรายจ่าย เงินนอกงบประมาณ  เพื่อประทับตราใบสำคัญพร้อมออกเลขใบสำคัญ  ดังนี้

-เงินบำรุงการศึกษา
-เงินบำรุงการศึกษา – กศ.บป.
-เงินบำรุงการศึกษา – บัณฑิตฯ

 

       2.2 บันทึกรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามเลขใบสำคัญ  แต่ละแหล่งเงินและแต่ละประเภทหมวดค่าใช้จ่าย

หมวดค่าจ้างชั่วคราว
- หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
- หมวดค่าสาธารณูปโภค
- หมวดค่าครุภัณฑ์
- หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- หมวดเงินอุดหนุน
- หมวดรายจ่ายอื่น

 

2.3 จัดทำรายงานการเงินแยกประเภทหมวดรายจ่ายตามแหล่งเงิน  3  แหล่งเงิน รายเดือน /ราย
ไตรมาสและนำเสนอลงนาม

 3. งานบันทึกบัญชี  โดยระบบบัญชี  สาม มิติ

 

3.1    บันทึกบัญชีขั้นต้นในใบสำคัญรับ – ใบสำคัญจ่าย  -ใบสำคัญทั่วไป
3.2    ตรวจสอบเอกสารทางเดินเอกสารความถูกต้องการบันทึกบัญชี
3.3    ออกรายงานทางการเงิน 
3.4    นำใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย  ใบสำคัญทั่วไป  เสนอลงนาม

 

4. งานบันทึกบัญชีเพื่อนำเข้าแบบฟอร์ม  บช.11  ในระบบ GFMIS  โดย  web  online

4.1    รวบรวมจัดเก็บยอดเงินรายรับ  รายจ่าย  ของเงิน  บ.กศ.  กศ.บป. และบัณฑิตฯ
4.2    บันทึกบัญชีเบื้องต้นจนถึงการผ่านรายการแยกประเภทจนถึงการจัดทำงบทดลองแบบ  บช.11 
4.3     นำรายการไปนำเข้าในระบบ web  online
4.4    นำรายงานเสนอลงนาม

5. งานตรวจสอบติดตามเอกสารแนบเรื่องเบิก ของเงินบำรุงการศึกษา  เงินบำรุงการศึกษา - กศ.บป.
เงินบำรุงการศึกษา – บัณฑิตฯ  เงินฝากถอนคืน  และคำร้องต่าง ๆ  ให้มีความสมบูรณ์ในด้านเอกสารจ่ายอันเที่ยงธรรม  ให้เป็นไปตามระเบียบกรมบัญชีกลาง

6. งานจัดทำทะเบียนจัดเก็บเอกสารที่เบิกจ่ายไปแล้วเป็นระบบง่ายต่อการสืบค้นและปลอดภัยตลอดจนถึงการขนย้ายเอกสารไปยังสถานที่จัดเก็บเอกสาร อย่างเรียบร้อยและเป็นทางการโดยมีเอกสารจัดทำผังจัดเก็บ

7. จัดทำรายงานตรวจสอบบัญชีธนาคารเงินในงบประมาณ

8. จัดเตรียมรายงานการเงินเสนอให้กับผู้ใช้งบการเงินให้กับองค์กรภายนอกและหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการวางแผนทางการเงินการเบิกจ่าย  การจัดตั้งงบประมาณ ให้กับกองนโยบายและแผน   หน่วยงานตรวจสอบภายใน  และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

9. จัดทำทะเบียนคุมเรื่องเบิกจ่าย  เงินบ.กศ.  กศ.บป.  บัณฑิตฯ   เงินฝากถอนคืน   เงินในงบประมาณที่จ่ายผ่านธนาคารในงบประมาณ   และทะเบียนการจ่ายตรงของเงินในงบประมาณ

10. จัดทำรายงานการเงินตามมาตรา  170  ประจำปี

11. จัดทำรายละเอียดรายรับ เงิน บ.กศ.  กศ.บป.  บัณฑิตฯ

12. จัดทำรายละเอียดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง,ค่าซ่อมรถ   เงินบ.กศ.  กศ.บป.  บัณฑิตฯ  พร้อมออกรายงานรายเดือนสรุปประจำปี

13. จัดเก็บรายละเอียดการรับเงินที่ออกใบเสร็จเบ็ดเตล็ด

14. สรุปรายงานประจำปีการรับเงิน – จ่ายเงิน  เปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี  เงินนอกงบประมาณ

15. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย


  

 

Untitled Document