งานประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งภายในภายนอกหน่วยงานด้วยสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ รวมทั้งสื่อวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยฯ