งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ

มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง งานบำเหน็จความชอบ งานทะเบียนประวัติ งานวินัยและกฎหมาย