งานเลขานุการ

งานเลขานุการมีหน้าที่ดำเนินงานเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ งานประชุม และงานเลขานุการของผู้บริหาร