งานพัฒนาเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม (Green Office)

งานพัฒนาเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม (Green Office) กองกลางสำนักงานอธิการบดี มีหน้าที่ดูแลและให้ความร่วมมือพัฒนาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการใช้พลังงานของหน่วยงานสำนักงานอธิการบดี เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนาหน่วยงานเข้าสู่โครงการGreen office และGreen University ในโอกาสตอไป