งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน

งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการอนุรักษ์พลังงานการให้บริการด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์