งานธุรการ

งานธุรการมีหน้าที่หลักในการบริหารงานเอกสารของมหาวิทยาลัย เริ่มตั้งแต่การรับ ส่งหนังสือราชการการจัดทำหนังสือราชการ(การร่างตรวจทาน) การสำเนาเอกสาร การยืมเอกสารการจัดเก็บเอกสาร การทำลายเอกสาร และการเกษียณและนำเสนอหนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 รวมทั้ง การให้บริการอำนวยความสะดวกกับผู้ที่มาติดต่อทั้งหน่วยงานภายนอก หน่วยงานภายใน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายโดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ