เรียนเชิญบุคลากร สายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการ "พนักงานยุคใหม่ ใส่ใจบริการ สร้างสรรค์ผลงานบริการที่เป็นเลิศ"


        ด้วย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จะดำเนินจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สายสนับสนุน " พนักงานยุคใหม่ ใส่ใจบริการ สร้างสรรค์ผลงานบริการที่เป็นเลิศ " ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนจากคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง
ในวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 08:00 - 17:00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณนิกา อาคารกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา