การบริหารงานพัสดุ

  1. แนวทางการปฏิบัติตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
  2. แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
  3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2535
  4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒
  5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
  6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  7. หนังสือเวียน การบันทึกบัญชีวัสดุ หรือครุภัณฑ์
  8. หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติการจัดหาวัสดุด้วยวิธี e-market และ e-bidding
  9. หนังสือเวียน หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงิน กรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสาร