บุคลากร


รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ โชชัย
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวศุภลักษณ์ สมโภชน์
นักตรวจสอบภายใน
นางสาวกันยา มั่นคง
นักตรวจสอบภายใน