ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา (Philosophy)

            หน่วยตรวจสอบภายใน  จะยึดถือและดำรงไว้ซึ่งหลักจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน

 

วิสัยทัศน (Vision)

              เสริมสรางการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้บรรลุเป้าหมายอย่างเพิ่มมูลค่า

 

พันธกิจ (Mission)

              1.  งานบริการให้ความเชื่อมั่น

              2.  งานบริการให้คำปรึกษา