ประวัติ

             หนวยตรวจสอบภายในตอตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2547 เกิดขึ้นตามมติของสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร หนวยตรวจสอบภายในเปนหนวยงานอิสระขึ้นตรงตออธิการบดี มหาวิทยาลัย ราชภัฏกําแพงเพชร ทําหนาที่เปนเครื่องมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยสินและการบริหารงานทั่วไปของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามนโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อกํากับดูแลการดําเนินการดานการตรวจสอบของมหาวิทยาลัย