การเงินการคลัง

 1. พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓
 2. พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526
 3. พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2527
 4. พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2528
 5. พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2529
 6. พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2534
 7. พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2548
 8. พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2551
 9. พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพ.ศ. 2523
 10. พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพ.ศ. 2533
 11. พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพ.ศ. 2548
 12. พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพ.ศ. 2550
 13. พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพ.ศ. 2554
 14. พระราชกฤษฎีกา เบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
 15. พระราชกฤษฎีกา เบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 16. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๓)
 17. พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗
 18. พระราชกฤษฎีการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
 19. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
 20. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550
 21. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓
 22. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การการเดินทางไปราชการโดยใช้ยานพหนะประจำทาง 2533
 23. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550
 24. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย เงินทดรองราชการ พ.ศ.2547
 25. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้พาหนะรถส่วนตัวไปราชการ 2547
 26. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการ 2526
 27. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553
 28. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 2549
 29. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 2552
 30. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555
 31. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 32. ระเบียบการจ่ายเงินจากคลัง 2551
 33. ระเบียบการบริหารงบประมาณ 2555
 34. ระเบียบการบริหารงบประมาณ 2557
 35. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
 36. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544
 37. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕
 38. ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ.2545
 39. ระเบียบปฏิบัตินอกเวลาราชการ 2550
 40. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม
 41. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย รถราชการ ฉบับที่ 6
 42. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523
 43. ระรเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 2553
 44. หนังสือเวียน เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการและฝึกอบรมในประเทศ 2554
 45. หนังสือเวียน เรื่อง การเบิกค่าพาหนะรับจ้าง กรณีการเดินทางข้ามเขตจังหวัด 2548
 46. หนังสือเวียน เรื่อง การเบิกค่าพาหนะรับจ้าง กรณีการเดินทางข้ามเขตจังหวัด 2550
 47. หนังสือเวียน เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
 48. หนังสือเวียน เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2549
 49. หนังสือเวียน เรื่อง การเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่
 50. หนังสือเวียน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่าย 2549
 51. หนังสือเวียน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
 52. หนังสือเวียน เรื่อง การปรับเพิ่มอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมนาของส่วนราชการ
 53. หนังสือเวียน เรื่อง ค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา
 54. หนังสือเวียน เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่าย แทนการจัดหารถประจำจำแหน่ง 2548
 55. หนังสือเวียน เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาของราชการและเอกชน
 56. หนังสือเวียน เรื่อง ระเบียบสวัสดิการการศึกษาบุตร 2551
 57. หนังสือเวียน เรื่อง รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12
 58. หนังสือเวียน เรื่องการเบิกค่าลงทะเบียน
 59. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง เบี้ยประชุม