ธรรมมาภิบาลและจริยธรรม

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔
 3. คู่มือการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 4. ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค
 5. ประกาศคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การร้องเรียนการฝ่าฝืนจริยธรรมและการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๕
 6. ประกาศคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การอุทธรณ์ของผู้ถูกบังคับตามคำสั่งของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรตามประมวลจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๕
 7. ประกาศคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การนำพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลและมาตรการจูงใจเพื่อพัฒนาและส่งเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๖๕
 8. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง แนวทางปฏิบัติ Do’s & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
 9. ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง นโยบายธรรมาภิบาลและจริยธรรมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๖
 10. ประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภักกำแพงเพชร
 11. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา
 12. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
 13. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตแผนธรรมาภิบาล ส่งเสริมจริยธรรม และป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 14. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตแผนธรรมาภิบาล ส่งเสริมจริยธรรม และป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 15. รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
 16. รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
 17. รายงานสรุปโครงการอบรม : การเสริมสร้างให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
 18. แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕
 19. แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ๒๕๖๔
 20. แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้ของหน่วยงานภายในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
 21. แผนธรรมาภิบาลและจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖