ขั้นตอนการร้องเรียนประกาศคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเรื่องการร้องเรียนการฝ่าฝืนจริยธรรมและการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลจริยธรรม พ.ศ.2565

ประกาศคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเรื่องการร้องเรียนการฝ่าฝืนจริยธรรมและการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลจริยธรรม พ.ศ.2565