มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Kamphaeng Phet Rajabhat UniversitySlide 7
Slide 8
Slide 9

ข้อกฏหมาย/ประกาศ/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมนโยบาย/แนวปฏิบัติ/มาตรการด้านธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย

 • ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง นโยบายธรรมาภิบาลและจริยธรรมของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2566.pdf
 • ประกาศคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การนำพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล และมาตรการจูงใจเพื่อพัฒนาและส่งเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ.2565.pdf
 • ประกาศคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การร้องเรียนการฝ่าฝืนจริยธรรมและการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลจริยรรม พ.ศ.2565.pdf
 • ประกาศคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การอุทธรณ์ของผู้ถูกบังคับตามคำสั่งของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรตามประมวลจริยธรรม พ.ศ.2565.pdf • กลไก ส่งเสริม ตรวจสอบ และบังคับใช้
  แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย


  1 ประมวลจริยธรรม
  2 ประกาศ
  คณะกรรมการ
  3 แผนปฏิบัติการ
  ด้านจริยธรรม
  4 แนวปฏิบัติ
  Dos & Dont's
  5 E-book
  6 การเปิดเผยข้อมูล
  ด้านจริยธรรม

  การเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย

  เจตจำนง
  สุจริต
  การประเมินความเสี่ยง
  การทุจริต
  มาตราการป้องกันและ
  ปราบปรามการทุจริต
  No Gift
  No Policy
  ITA

  จรรยาบรรณและวินัย