งานยานพาหนะ

งานยานพาหนะ มีหน้าที่ให้บริการด้านยานพาหนะ รวมทั้งการซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ