งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

งานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามีหน้าที่ดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา กำหนดแนวทางการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบและประเมินคุณภาพของหน่วยงาน จัดทำแผนพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพและดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประสานงาน ให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลเพื่อให้แต่ละหน่วยงานดำเนินงานประกันคุณภาพ ประเมินคุณภาพภายใน ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพำกรศึกษาของมหาวิทยาลัย เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายนอก การดำเนินการจัดการความรู้ขององค์กรด้านการประกันคุณภาพการศึกษาดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาดำเนินการระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กรตลอดจนการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย