งานพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีหน้าที่พัฒนาปรับปรุง ซ่อมบำรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบดังกล่าว การจัดทำข่าวสารเผยแพร่กิจกรรมผลงานของสำนักงานอธิการบดี และกองกลาง เพื่อให้การดำเนินงานี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ


...
นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด

หัวหน้างาน

...
นายธนกฤต ภูโอบ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์