กำหนดการ ตรวจติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สำนักงานอธิการบดี 2559

ขอเชิญเข้ารับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สำนักงานอธิการบดี 2559 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) 

Untitled Document