แจ้งบุคลากรผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ทุกท่าน

แจ้งบุคลากรผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) 


และกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)  

Untitled Document